Organisation

Källan är en central särskild undervisningsgrupp för Uddevalla kommuns grundskolor från år 4 till år 9. Vi får våra elever till oss via en central mottagningsgrupp. Det är Uddevalla kommuns skolor som ansöker om plats för eleverna hos oss. Vi är organiserade i tre arbetslag, samt ledning och elevhälsa.

Vilka elever går på Källan?

Källan tar emot elever som har behov som hemskolan har svårt att möta. Källan kan erbjuda ett mindre sammanhang, små elevgrupper och hög lärartäthet. Många av eleverna på Källan har diagnoser inom NPF-spektrat men diagnos är inte ett krav för att gå på Källan.

I gruppen för ökad skolnärvaro går elever som av olika anledningar haft omfattande frånvaro under en längre tid.

Ledning och elevhälsa

Särskilda undervisningsgruppen Källan leds av en enhetschef som leder och fördelar arbetet inom organisationen. Det formella rektorsansvaret har rektorn på respektive elevs hemskola och det är den rektorn som fattar alla formella beslut om exempelvis åtgärds­program och placering i särskild undervisningsgrupp och som är ytterst ansvarig för uppföljning med mera.

Utöver enhetschef har Källan en ledningsresurs, en kurator och en specialpedagog på heltid. Studie- och yrkesvägledare och skolsköterska har vi en dag i veckan. Skolpsykolog har vi vid behov.

Källan Äsperöd

Våra lokaler ligger i nära anslutning till Äsperödsskolan. Vi har egen skolgård med lekplats och plats för bollspel och andra rastaktiviteter. Vi har även tillgång till slöjd-, musik- och idrottsal på Äsperödsskolan. Lunchen äter vi i Äsperödsskolans matsal.

På Källan Äsperöd har vi två arbetslag: arbetslaget som arbetar med elever i årskurs 4-6 och arbetslaget som jobbar med elever i årskurs 7-9.

Källan Väster

Våra lokaler ligger i nära anslutning till Västerskolan. Här arbetar ett arbetslag med elever i årskurs 4-9 som har en problematisk skolfrånvaro. Lunch äts i de egna lokalerna och idrott har vi i Västerskolans idrottshall. För undervisning i slöjd och musik åker eleverna till Äsperöd.

Skolutveckling

"Skolan ska sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter"

(Ur Läroplan för grundskolan, Lgr 11, kap 1.)

Målsättningen med verksamheten på Källan är att eleverna så långt som möjligt ska nå kunskapskraven i så många ämnen som möjligt och utvecklas som individer, och därmed kunna återgå till den ordinarie skolan. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att bli demokratiska och socialt fungerande medlemmar i samhället.

På skolnivå är målet också att de metoder vi använder, vårt förhållningssätt och synen på lärande ständigt ska utvecklas genom kontinuerlig utvärdering, kvalitetssäkring och vidareutbildning. Vi vill vara en resurs för andra skolor i Uddevalla kommun vad gäller metoder för stöd av elever med särskilda behov.