Källans logga

Skolutveckling

"Skolan ska sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter"

(Ur Läroplan för grundskolan, Lgr 11, kap 1.)

Målsättningen med verksamheten på Källan är att eleverna så långt som möjligt ska nå kunskapskraven i så många ämnen som möjligt och utvecklas som individer, och därmed kunna återgå till den ordinarie skolan. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att bli demokratiska och socialt fungerande medlemmar i samhället.

På skolnivå är målet också att de metoder vi använder, vårt förhållningssätt och synen på lärande ständigt ska utvecklas genom kontinuerlig utvärdering, kvalitetssäkring och vidareutbildning. Vi vill vara en resurs för andra skolor i Uddevalla kommun vad gäller metoder för stöd av elever med särskilda behov.

Förslag på sidor