Toggle navigation

Mål och arbetssätt

Grunden är att vi jobbar lågaffektivt med elever som behöver struktur utifrån ett salutogent förhållningssätt. Med andra ord så försöker vi skapa en lugn miljö där vi fokuserar på det som fungerar hos eleverna och bygger vidare på det för att lösa andra svårigheter. Vi arbetar med en metod som kallas Collaborative & Proactive Solutions (CPS). Vid användning av CPS utgår man från att barn och ungdomar kan vara störande och stökiga, inte därför att de är elaka eller trotsiga, utan därför att de saknar färdigheter att klara de situationer som de ställs inför i skolan.

Ofta har eleverna olika varianter av koncentrationssvårigheter och många behöver även hjälp med det sociala samspelet. Vi har valt det här jobbet för att vi tror att vi gör skillnad för dessa elever. Att få följa dem när de gör framsteg och se glädjen när de klarar uppgifter de inte klarat förut är fantastisk.

För att vi ska kunna göra ett bra jobb gäller att de elever som kommer till oss behöver stöd i första hand för att klara skolsituationen och med bland annat de punkter som nämndes ovan. Vi kan erbjuda möjligheter att nå målen i grundskolan och en förutsägbar skoldag. Men vi har svårigheter att hjälpa elever som på olika sätt behöver mycket stöd under övriga dygnet och inte får detta. Både elever och personal måste känna att de kan gå till Källan och känna sig trygga.

Elever som har stora andra problem utanför skoltid behöver få hjälp med dem samtidigt eller först innan de kan tillgodogöra sig den hjälp Källan kan erbjuda. Här är ett samarbete mellan olika professioner oerhört viktigt. För att vi ska kunna genomföra vårt arbete måste vi veta att skyddsnätet, i form av familj, vårdnadshavare, men även vid behov socialtjänst och BUP, fungerar runt eleverna som är aktuella för placering på Källan. När vi upptäcker att en elev behöver andra insatser än de som kan erbjudas på Källan är det av yttersta vikt att dessa insatser finns till hands eller tas fram. Här måste det finnas snabba beslutsvägar mellan olika myndigheter så att rätt hjälp kan ges snabbt innan problemen växer sig ännu större.

Det kommer alltid att finnas elever som behöver den verksamhet som bedrivs på Källan, men det måste även vara klart vilka elever som i första hand behöver annan hjälp. Detta gäller både elever som klarar sig med utökat stöd på den stora skolan och elever som behöver hjälp med annat än själva skoldagen.

Trivselpunkter

På Källan anstränger sig alla, elever och vuxna, för att

Visa respekt för andra genom att:

 • uppträda lugnt och vänligt
 • lösa konflikter genom respektfulla samtal
 • förstå att alla beter sig bra om de kan
 • skämta på ett sätt som är roligt för alla
 • se varje dag som en ny dag

Visa respekt för studierna genom att:

 • bidra till en god arbetsro på lektionerna
 • vara aktiv och hjälpsam på lektionerna
 • acceptera att olika människor har olika behov
 • hantera dator och telefon så att de inte inverkar negativt på lärandet

Visa respekt för vår gemensamma miljö genom att:

 • hålla god ordning
 • vara rädd om egna, andras och skolans saker