Källans logga

Stöd, hälsa och trygghet

Det här arbetar vårt elevhälsoteam med:

Specialpedagog 100 %
Anna Holme
Telefon 0522-69 58 99

 • Kartläggning och utredning av eleverna.
 • Jobbar med pedagogiska frågor, hjälpmedel och arbetssätt
 • Samverkar kring åtgärdsprogram (ÅP) tillsammans med pedagoger
 • Arbetar med elever
 • Pedagogiska överlämningar till hemskolor tillsammans med mentorer
 • Är ett stöd vid in- och utslussning av elever till och från Källan
 • Deltar på utvecklingssamtal
 • Deltar i lärarnas arbetslagsmöten

Skolkurator 100%
Nicklas Wilenius
Telefon 0522-69 65 17

 • Stöttar personal i bemötande kring elevernas svårigheter
 • Ansvarar för kontakter med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin
 • Har EQ-lektioner i livskunskap
 • Handleder pedagoger kring frågor som rör elevernas psykiska och sociala mående
 • Erbjuder individuella elevsamtal, stödsamtal, emotionell träning
 • Bistår vårdnadshavare i kontakter med externa aktörer
 • Är ett stöd vid in- och utslussning av elever till och från Källan

Skolsköterska 20 %
Lena Elofsson
Telefon 0522-69 60 00 vx

 • Kan nås via mejl och telefon alla dagar
 • Eleven är välkommen efter kontakt av personal oavsett dag
 • Erbjuder kontroller och vaccinationer enligt basprogrammet
 • Handleder personal i medicinska frågor
 • Utför lättare sjukvårdsinsatser
 • Är kontaktperson till sjukvården (bygger på frivillighet från vårdnadshavaren)
 • Är ett stöd vid in- och utslussning av elever till och från Källan

Skolpsykolog

 • Finns vid behov.

Förslag på sidor