Om Källdalsskolan och fritids

En av kommunens största skolsatsningar står nu klar. Gamla Herrestadsskolan har stängt och vi har flyttat över verksamheten till Källdalsskolan. Även grundsärskolans år 1-3 på Stråketskolan och 1-6 på Äsperöd-Skansen flyttar in med sina verksamheter. Källdalsskolan ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal.

Skolan har plats för cirka tre klasser i varje årskurs F-6. Vi har fritidshem för grundskola och grundsärskola 1-6. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Skolan inrymmer också ett antal specialsalar, till exempel NO-sal, hemkunskapssal och bildsal, utöver de mer traditionella slöjd- och musiksalarna. Utrymmena ger oss goda möjligheter att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar för lärande.

Skolbyggnaden har även fullskalig idrottshall, danssal, bibliotek, kafé och fritidsgård.

Skolgården är indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln och innergården. En del av skolgården är prioriterad för särskolans elever. Grönytorna intill skolan är delvis öppna, för att ge en trygg miljö dygnet runt.

Det finns också en ny av- och påstigningsplats för de barn som åker skolskjuts till skolan. Platsen är gemensam med vår grannskola Norgårdenskolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00