Toggle navigation

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Händer i gemenskap

Källdalsskolan F-6 och fritidshemmen, 220101-221031

Detta är en kort version av skolans plan. Vill du läsa den fullständiga planen, kontakta ditt barns klassföreståndare.

Källdalsskolan ska vara EN skola i tiden. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med kunskap och lärande.

För att lyckas behöver skolan bygga en stabil grund av trygghet och trivsel.
Skolan har sammanfattat uppdraget och strävan i värdegrundsarbetet med ordet GLÖDA, som står för Glädje, Lärande, Öppenhet, Delaktighet, Ansvar

Kränkande behandling är förbjudet enligt Skollagen. Skolan skall skydda elever mot
kränkningar av deras värdighet. Ingen får behandla någon annan illa. Det kan exempelvis handla om slag och knuffar, elaka ord, hot, svordomar, att inte få vara med, att man skriver något dumt på en lapp, utsätts via sociala medier. Diskrimineringslagen gäller också i skolan.

Man får inte heller trakassera eller diskriminera någon utifrån kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det är heller inte tillåtet att utsätta någon för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag som gör att den utsatte känner sig kränkt, rädd eller på något annat sätt illa till mods.

Skolans värdegrundsarbete

Skolan är skyldiga att bedriva ett aktivt värdegrundsarbete för att främja en god skolmiljö, förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling. De rutiner och den planering som ligger till grund för varje läsårs värdegrundsarbete finns dokumenterat i Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Planen i sin helhet finns publicerad på skolans hemsida. Skolan arbetar främjande genom aktiviteter som belyser skolans värdegrund. I det förebyggande arbetet finns till exempel rast och kapprumsvärdar, enskilt stöd till en del elever, trivsel- och ordningsregler med mera. Det finns också rutiner för att kunna åtgärda om händelser sker ex rutin för kränkningar.

Trivselregler

 • Vi har en trevlig attityd när vi samtalar med och möter varandra, exempelvis genom att lyssna på den som pratar utan att avbryta.
 • Vi använder ett vårdat språk utan svordomar, könsord eller andra kränkande uttalanden.
 • Vi skapar studiero för oss själva och för varandra.
 • Vi går inomhus.

Ordningsregler

 • Respektera när någon säger stopp, sluta eller nej.
 • Vi varken bråkar, slåss, kastar elaka blickar eller är hotfulla mot varandra.
 • Vi kastar inte snöboll eller mular varandra.
 • Vi stannar kvar på skolans område.
 • Godis och tuggummi lämnas kvar hemma.
 • Vi är rädda om våra saker och våra lokaler.
 • Vi lämnar in mobilen på morgonen.
 • Skolan ansvarar inte för värdesaker.

Konsekvenser om elev bryter mot ordningsreglerna

 • Tillsägelse samt information om reglerna. Eleven får chans att bättra sig och visa på att kunna följa reglerna.
 • Vid återkommande upprepningar eller allvarlig förseelse kontaktas vårdnadshavare för gemensam plan för hur regler ska kunna följas.
 • Om problemet kvarstår eller vid mycket allvarlig förseelse kallas eleven och vårdnadshavare till möte med rektor och klasslärare.
 • Vid skadegörelse kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldig.

Vad skall jag göra om jag blir utsatt eller ser någon annan bli utsatt?

Skolan måste alltid ta den som uppger sig som kränkt, trakasserad eller diskriminerad på allvar. Om en elev känner sig utsatt för kränkning eller diskriminering/trakasserier, eller sett någon annan bli utsatt är det viktigt att berätta för personalen. Personalen på skolan behöver få veta om någon känner sig illa behandlad för att kunna hjälpa till. Det är oftast enklast för eleven att prata med någon vuxen man känner väl men all personal på skolan är skyldiga att agera. Om man som förälder får veta att ett barn är utsatt skall man ta kontakt med skolan, i första hand mentor därefter elevhälsa och rektor.

Vad gör skolan när någon känner sig utsatt?

1. Pratar ensam med den som känner sig illa behandlad
2. Pratar ensam med den eller de andra som är inblandade
3. Om det känns bra för alla händer det att man sätter sig i samtal tillsammans.
4. Man bestämmer vad man ska göra för att situationen skall bli bättre/förändras.
5. Personalen tar kontakt med hemmet för att informera om vad som hänt.
6. Personalen skriver ned vad som hänt och vad man kommit fram till – kallas för
kränkningsanmälan/kränkningsutredning.
7. Personalen följer upp händelsen en tid senare för att se till att de man kommit överens om fungerar.
8. Om åtgärderna inte har hjälpt har skolan har möte med både barn, föräldrar och personal för att hitta en lösning som fungerar bättre.