Närvaro och frånvaro

Närvaro är grunden för god måluppfyllelse och för att alla elever ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Skolorna i Uddevalla kommun arbetar aktivt för att främja närvaro samt för att upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro hos våra elever.

Skolan bedriver arbete på många olika sätt för att främja närvaron och för att involvera eleverna i arbetet. Det övergripande och förebyggande arbete utförs systematiskt och med regelbunden granskning av den egna verksamheten.

Rektorn har skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig.

Dagliga rutiner och förhållningssätt

Skolan arbetar för att främja goda relationer, för att elever ska blir sedda och bekräftade, och för att eleverna ska känna trivsel.

Skolan har en daglig rutin för närvarokontroll. Frånvaro antecknas på alla lektioner av undervisande lärare.

Samarbete elevhälsa och lärare

Elevhälsan och skolans arbetslag träffas ofta. Vid varje möte uppmärksammas elevernas närvaro.

Trygghet och studiero

Skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero samt ha en god lärandemiljö som anpassas till den enskilde elevens behov. Skolan ska ge förutsättningar för att eleven ska ha en god fysisk och psykisk hälsa. Det finns ordningsregler som utarbetas under medverkan av eleverna.

Information till elever och vårdnadshavare

Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att eleven kommer till skolan. Vid varje utvecklingssamtal informeras elev och vårdnadshavare om skolplikten, skyldigheten att närvara och rätten till utbildning, Vid frånvaro försöker skolpersonal, elev och vårdnadshavare tillsammans finna orsakerna, vad skolan kan förändra, samt om hjälp och stöd behövs.

Närvaron är även en stående punkt på föräldramöten.

Rutiner kring elevfrånvaro

Med frånvaro avses här både giltig och ogiltig frånvaro.

Vid första tillfället

Skolan uppmärksammar frånvaron direkt.

  • Vårdnadshavare kontaktas, sker i de flesta fall automatiskt via meddelande från Edlevo.

Vid upprepad frånvaro om högst tre tillfällen

  • Mentor eller socialpedagog (varje skola avgör vem) ringer hem för att informera vårdnadshavaren om frånvaron och frågar om orsak

Vid upprepad frånvaro om högst fem tillfällen

  • Mentor eller socialpedagog (varje skola avgör vem) ringer hem för att informera vårdnadshavaren om frånvaron och frågar om orsak. Mentor/socialpedagog samtalar även med eleven. Samtalen dokumenteras.
  • Elevhälsoteamet går igenom dokumentationen vid varje möte.

Vid upprepad frånvaro om högst 10 tillfällen

  • Mentor/socialpedagog informerar Elevhälsoteamet. Beroende på tänkbar frånvaroorsak, medicinsk, social eller pedagogisk, kallar mentor och någon från elevhälsan vårdnadshavare och elev till ett möte. Mötet syftar till att ta reda på och kartlägga orsaker till frånvaron, då det är viktigt att få en samlad bild av frånvaro för att kunna sätta in rätt stöd. Mötet dokumenteras, där det framgår vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Eventuella åtgärder följs upp och utvärderas.

Om frånvaron fortsätter eller om man inte förstår orsaken till frånvaron:

  • Utredning genomförs. Hur omfattande utredningen blir avgörs i det enskilda fallet. Rektor beslutar. Uddevalla kommuns rutin för elevutredning används.

Förslag på sidor