Ordningsregler

Barn på Lane-Ryrs skola

Vi visar respekt

 • Vi bemöter alla elever och vuxna på ett trevligt sätt.
 • Vi använder ett vårdat språk och en trevlig samtalston.
 • Vi lyssnar på varandra, både vuxna och barn.
 • Vi hjälps åt att se till att alla får arbetsro.

Vi är rädda om varandra

 • Vi säger inga kränkande ord till varandra.
 • Vi tar avstånd från allt slags våld.
 • Vi håller oss inom skolans gränser.
 • Vi är utomhus på rasterna.
 • Vi ser till att ingen behöver vara ensam.

Vi är rädda om vår miljö

 • Vi är försiktiga med skolans egendom.
 • Vi ersätter saker som vi slarvat bort eller förstört.
 • Vi lämnar leksaker hemma.
 • Vi lämnar in mobiltelefoner för inlåsning under skoltid.

Det här är Lane Ryrs skolas regler, som vi tillsammans utformat, elever och personal. De finns för att vi ska må bra och utvecklas tillsammans.

Om någon elev bryter mot dessa regler så kommer följande att hända:

 1. Om elev bryter mot skolans regler kommer en vuxen att säga till eleven att genast sluta.
 2. Om elev bryter mot skolans regler vid flera tillfällen samtalar de vuxna med eleven på skolan och uppmanar eleven att förändra beteendet.
 3. Om elev trots det fortsätter att bryta mot skolan regler så hör lärarna av sig och meddelar vårdnadshavare.
 4. Om det behövs har vi ett möte med eleven, vårdnadshavare och lärare.
 5. Fortsätter elev att bryta mot skolans regler har vi ett möte med eleven, lärare, rektor och vårdnadshavare.

Förslag på sidor