Skolutveckling

På Linnéaskolan strävar vi hela tiden efter att ge varje enskild elev förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det är av yttersta vikt att eleverna upplever skolvardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull, varför vi kontinuerligt arbetar med ledning och stimulans.

I praktiken innebär det en tydlighet kring mål och förväntningar, att vi möter eleven där den befinner sig och att eleven äger sitt eget lärande. Vi hjälper dem med detta bland annat genom att ha en gemensam struktur för lektionerna och lika rutiner och förhållningssätt i klasserna. Undervisningen är kopplad till verkligheten, ända ner på uppgiftsnivå.

Tillsammans med hemmen arbetar vi för att eleverna utvecklas mot ett allt större ansvarstagande – för sig själva, sina studier och sin omgivning.

Förslag på sidor