Trygghet och säkerhet

Diskriminering och kränkande behandling

Diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet. Verksamheterna måste bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker. Om det trots allt händer har verksamheterna en skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitets­arbetet. Verksamhetens arbete med dessa frågor ska dokumenteras. I Plan mot diskriminering och kränkande behandling, ibland kallad likabehandlingsplan, beskriver verksamheten hur man arbetar med dessa frågor.

Olyckor och kriser

På skolorna finns handlingsplaner med rutiner i händelse av olyckor och kriser. Det är rektor som ansvar för att sådana rutiner upprättas och hålls aktuella.

Säkerhet

Rektorn ska bedöma vilka risker som finns för att du som elev eller de anställda kan bli sjuka eller skadas i skolan och förebygga de riskerna. Alla på skolan är skyldiga att följa arbetsmiljöreglerna och bidra till en god arbetsmiljö.

De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är centrala i det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket som är möjligt.

Sekretess

All personal i skolans verksamhet som kommer i kontakt med känsliga uppgifter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller barns och anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomar till skilda slag av sociala och ekonomiska problem. Men uppgifter i skolan om närvaro, frånvaro, betyg och skolprestationer är offentliga.

Förslag på sidor