Elevråd

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen".

Elevernas ansvar och inflytande skall skolan sträva efter att varje elev:

  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

- ur LGR 11, avsnitt 2.3

För att arbeta elevdemokratiskt har Ljungskileskolan elevråd. Dessa innehåller två representanter per klass som träffas varannan vecka. Vi har en åldersuppdelning med lilla elevrådet (år 1-3) och stora elevrådet år 4-6. I år 1-3 håller vuxna i mötet, men i år 4-6 är en elev ordförande och protokollet förs av en vuxen.

Under klassråden diskuterar klasserna vad elevrådsrepresentanterna ska ta upp på elevrådsmötena.

Förslag på sidor