Föräldraråd, samverkan

Föräldrarådets roll

Föräldrarådet på Ljungskileskolan finns till för att uppfylla skollagens krav på god samverkan mellan föräldrar och skolpersonal. Föräldrarådets fokus ligger på att arbeta utifrån barnens bästa. Föräldrarådet är ett diskussionsforum som ska ägna sig åt övergripande frågor som gäller hela skolans verksamhet, miljö och arbetssituation. Föräldrarådet ska inte ägna sig åt frågor på individnivå. Frågor på klassnivå kan tas upp om det är av intresse för skolverksamheten i stort. Föräldrarådet är även ett informationsforum där rektor har möjlighet att direkt informera föräldrar och samtidigt kunna föra en diskussion om olika frågor.

Formalia

Föräldrarådet sammanträder en gång per månad under läsårets terminer. Varje skolklass väljer helst två föräldrarepresentanter men mötena är öppna för alla föräldrar. Rektor samt lärarrepresentanter bör också deltaga vid varje möte. En ordförande och en sekreterare väljs för en längre period (läsår eller termin), en justerare av mötesprotokollet utses vid varje möte. Protokollen skall om möjligt publiceras på skolans hemsida senast två veckor före nästkommande möte. Protokollen ska avslutas med datum för terminens resterande möten.

Föräldrarådsrepresentantens roll

Föräldrarådsrepresentantens främsta uppgift är att förmedla information mellan klassens föräldrar och personal samt föra diskussion i föräldrarådet. Representanten kan i klassen vara en aktör som vid behov tar upp frågor och skapar diskussion med klassens föräldrar och personal. Representanten kan om behov föreligger kalla till föräldramöte. Föräldrarådsrepresentanten är vid rådets möten i första hand representant för klassens föräldrar. Representanten kan naturligtvis ta ställning och framföra egna synpunkter utan att ha mandat från föräldragruppen. Det är då viktigt att klargöra utifrån vilket underlag en synpunkt läggs fram.

Förslag på sidor