Fritidshem

Välkomna till Ljungskileskolans fritidshem!

Vi har för närvarande cirka 275 elever inskrivna på fritidshemmet. Barnen är uppdelade på sex avdelningar:

  • Björngrottan
  • Rosengården
  • Körsbärsdalen
  • Västerhaga
  • Snickeboa
  • Mysak

På de olika avdelningarna arbetar mellan två och tre pedagoger varje dag.

I vårt arbete med att utveckla våra verksamheter utgår vi från elevernas behov och intressen. Vi arbetar aktivt med att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Vår verksamhet bygger på tanken att elevernas sociala utveckling sker bäst i grupp. Vi arbetar hela tiden med att barnen skall trivas och känna sig trygga på fritids både med de andra barnen och med oss pedagoger. Vi har en öppen dialog med vårdnadshavarna om hur gruppen fungerar i stort och hur deras barn utvecklas individuellt.

Fritidshemmets uppdrag är att:

Komplettera skolan

Fritidshemmet kompletterar skolan tidsmässigt genom att verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året. Skolan och fritidshemmet ger barnen delvis olika kunskaper och erfarenheter och kompletterar därmed varandra. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Vi på fritids ingår i skolans arbetslag för att vi skall kunna se barnets hela dag lättare.

Meningsfull fritid

Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser.

Lek och skapande

Barn är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande såväl i lek som i skapande verksamhet och i utforskning av omvärlden. Det är viktigt att verksamheten är varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, dans, bild och form och utforskande av omvärlden i form av studiebesök, utflykter med mera.

Stöd i utvecklingen

Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld samt ta till vara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga utveckling. Att trivas och må bra är möjligt i en miljö fri från stress där barn kan känna tillit, lugn, lust och nyfikenhet. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och kan därigenom vara ett stöd för barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Social kompetens och självständighet

I skolåldrarna utvecklas successivt barnets självständighet. Barnet utvecklar i allt högre grad en egen identitet och egna intressen. Denna utveckling pågår i nära samspel med andra. Kamratgruppen och dess värderingar blir allt viktigare. Fritidshemmet kan bidra till att barn utvecklar en tillit till sig själva och sin egen förmåga i denna process.

Fysisk aktivitet

Barn har ett stort rörelsebehov. Det är därför viktigt att erbjuda rikliga tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där kreativitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00