Stöd, hälsa och trygghet

Elev

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha
fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. 

Det är viktigt att du känner dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero. I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska, specialpedagog och kurator. Vi har också läkare, psykologer, logopeder och studie- och yrkesvägledare kopplade till skolan.

En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om det är något problem.

Ljungskileskolans elevhälsoteam består av:

  • Paula Sandahl, rektor F-3
  • Helena Zell, rektor 4-6
  • Karolin Ekmekçi, skolkurator
  • Linnea Nordqvist, skolsköterska
  • Anna Agneman, speciallärare F-3
  • Martina Ekström, speciallärare 4-6

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Tillsammans arbetar vi bland annat för att öka trygghet och studiero samt arbete för god måluppfyllelse. I detta arbete ingår också att främja elevnärvaro.

Främja närvaro

Ljungskileskolan har en handlingsplan för att främja elevnärvaro och syftet är att tidigt upptäcka skolfrånvaro och ha en regelbunden uppföljning. Syftet är även att tidigt skapa anpassningar i skolan för att främja närvaron och få eleven att känna sig trygg i skolmiljön. Vi anser att det är viktigt att vårdnadshavare tidigt involveras.

1. Information till vårdnadshavare

Ges vid första föräldramötet på läsåret samt via Unikum.

2. Regelbunden uppföljning av frånvaro

Skolan har fyra avstämningsperioder, då vi ser över elevernas frånvaro.

- Veckan efter höstlovet
- Veckan före jullovet
- Veckan efter februarilovet
- Veckan efter påsklovet

Om en elev har frånvaro över 10% eller fem olika frånvarotillfällen skickar skolan hem ett brev till vårdnadshavare. Brevets syfte är att uppmärksamma föräldrar på frånvaron.

Denna uppföljning är en del av skolans aktiva åtgärder i vårt elevhälsoarbete.

3. Uppföljande samtal av skolsköterska

Efter avstämning kontaktar skolsköterska vid behov de vårdnadshavare där det kan finnas oro över frånvaron.

4. Möte skola och vårdnadshavare

Om frånvaron fortfarande är hög vid nästa avstämningsperiod eller om det finns annan oro kring elevens frånvaro kallas vårdnadshavare till möte. På mötet deltar klasslärare, vårdnadshavare och elev samt vid behov skolsköterska, skolkurator eller rektor. Syftet är att skapa sig en bild av elevens frånvaro och anledning till frånvaro samt skapa goda förutsättningar för samarbete. Vi lägger tillsammans upp en plan för att öka närvaron.

På mötet behandlas anpassningar skolan kan göra för att öka närvaro och en plan för samarbete mellan skola, vårdnadshavare och elev. I samband med detta möte skapar skolan en kartläggning och handlingsplan för ökad skolnärvaro samt gör en anmälan om skolfrånvaro till huvudman.

5. Samverkan med andra stödenheter

Eftersom det är viktigt att skapa goda samverkansstrukturer är det viktigt att även sammankalla andra instanser som t ex socialtjänst eller BUP.

Förslag på sidor