Skolskjuts

Ansökan skolskjuts

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort.

Ansökan måste däremot göras vid:

  • Särskild skolskuts, dispensansökningar
  • Ansökan mellan skola och annan adress än folkbokföringsadress
  • Växelvis boende
  • Samtliga elever i förskoleklass
  • Elever som har fritidshemsplats delar av veckan och som ansöker om skolskjuts övriga dagar
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6)

Elever i offentlig skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutsen följer den kommunala skolans läsårstider.

Avståndsregler

Avståndet mäts mellan hemmet och skolan via närmaste gång/cykelväg.

  • 2 km för förskoleklass - årskurs 1
  • 3 km för årskurs 2 - 3
  • 4 km för årskurs 4 - 6
  • 5 km för årskurs 7 - 9 

Allmänna kommunikationer ska i första hand användas för skolskjuts. Den totala väntetiden för skolskjutsberättigad elev bör inte överstiga 1,5 timme per dag. Busskortet delas ut i skolan vid skolstart.

Växelvis boende

Skolskjuts kan i vissa fall beviljas vid gemensam vårdnad om barnet har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna. Förutsättningarna är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från och att folkbokföringsadresserna finns inom Uddevalla kommun. Vid växelvis boende måste en särskild ansökan göras.

Elever i fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

Elever inom fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg är inte berättigade till skolskjuts. Skolskjutsberättigad elev som inte har fritidshemsplats eller plats i pedagogisk omsorg alla dagar i veckan och som är berättigad till skolskjuts övriga dagar ska ansöka om busskort. Är eleven inskriven på fritidshem på deltid, måste en särskild ansökan göras.

Ytterligare information och regler läser du i skolskjutsreglerna. 

Vid ändrade förhållanden efter att busskort beviljats ska kontakt tas med skolskjutshandläggare.

För elever i förskoleklass upp till årskurs 6 är det i första hand färdvägens längd mellan hemmet och anvisad skola som avgör om eleven erbjuds skolskjuts. För elever i årskurs 7-9 krävs det att avståndet mellan bostaden och skolan är 5 km.

Om du väljer en annan skola

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle placerat dem i. Men skolskjuts kan ges även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansvar

Skolskjutsen ska utgå från en plats i anslutning till elevens hem. Kommunen avgör var denna plats är belägen. Om eleven missar skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan på morgonen alternativt kommer hem på eftermiddagen. Skolans tillsynsansvar inträder när eleven anländer till skolan på morgonen samt upphör när eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Synpunkter gällande skolresor

Synpunkter gällande skolskjuts med buss eller skoltaxi lämnas direkt till Västtrafik.

Skolskjuts med buss: kontakta Västtrafiks kundservice via www.vasttrafik.se (Skollinjerna räknas som allmän kollektivtrafik)

Skoltaxi: synpunkter lämnas via e-post synpunkt.anrop@vasttrafik.se
eller telefon 020-91 90 90

Busskortets giltighet

Måndag-fredag 04.00-19.00 hela läsåret utom jullovet. Kortet är personligt - och elevens namn är tryckt på baksidan av kortet.

Vad gäller vid lov och skolstart

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller skolkortet helgfria vardagar. Skolkortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september.

Spara busskortet till nästkommande hösttermin då kortet är giltigt till nytt erhållits.

Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror m.m. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Kontakt

Sandra Olsson, handläggare

+46 522‑69 69 98

sandra.b.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontoret

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Hannele Dalman, samordnare

+46 522‑69 70 06

hannele.dalman@uddevalla.se

Grundskolekontoret

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Charlotte Stigefors, administratör

+46 522‑69 51 28

charlotte.stigefors@uddevalla.se

Grundskolekontoret

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor