Föräldraråd, samverkan

Samarbetet mellan skolan och hemmen är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna ha en bra skola. Dina synpunkter som förälder är viktiga för oss så tveka inte att ta kontakt med berörd personal om det är något i skolsituationen som är oklart. Varje månad får du ett informationsbrev från rektor om vad som händer i skolan i stort. Arbetslagen lägger ut allmän information på Unikum. Under året bjuder vi in till fyra föräldrarådsmöte där olika teman av allmänt intresse tas upp. Genom enkät varje läsår följer vi upp hur du som förälder tycker skolan fungerar.

I samarbetet kring den enskilda eleven mellan dig som förälder och den personal som finns nära ditt barn tar ni upp frågor som rör barnets utveckling och hur barnet har det i skolan. Du är förstås alltid välkommen att komma på besök i skolan, och följa undervisningen. Barnen uppskattar det och vi som arbetar här gör det också! Passa på att äta lunch tillsammans med ditt barn! Vi bjuder!
  
Samarbetet i årskursen. Nästa nivå i samarbete är det som sker tillsammans inom respektive årskurs. Detta kan se ut på lite olika sätt och det är ni föräldrar som tillsammans med varandra och tillsammans med personalen finner de former som ni trivs med. För barnen är det viktigt att veta att deras föräldrar känner till varandra och att ni finns som resurser om det inträffar något.

Samarbetet över hela Norrskolan. På den övergripande nivån i samarbetet mellan föräldrar och skola inns ett föräldraråd. I föräldrarådet diskuteras frågor som rör samarbetet hem och skola, verksamhetens inriktning, skolgemensamma aktiviteter och arbetsmiljö.

Föräldraråd. Detta är ett forum som föräldrar som har barn på Norrskolan bjuds in till. Vi brukar träffas två till tre gånger per termin och de som träffas är föräldrar, personal och rektor. Dessa möten är mycket viktiga ör oss i skolan för att vi ska kunna ta del av de synpunkter och funderingar som föräldrar har. u är förstås alltid välkommen att komma på besök i skolan, och följa undervisningen.

Förslag på sidor