Om Ramnerödsskolan

Välkommen till Ramnerödsskolan

Ramnerödsskolan är en skola för elever i år 6-9 i grundskola.
Våra elever kommer till största delen från Uddevallas norra områden. Vi är en mångkulturell och skola där ca 65 % av eleverna har annat modersmål än svenska. På skolan finns också en förberedelseklass för nyanlända elever som placerats på Ramnerödsskolan.

Skolan kännetecknas av en stabil och väl fungerande organisation där personalen är indelade i två arbetslag. Eleverna undervisas i stor utsträckning av lärarna i det egna arbetslaget. Varje klass har två klassansvariga lärare och varje elev har en mentor. Arbetslagen har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam i syfte att tidigt upptäcka elever som av olika skäl behöver stöd. På skolan finns också en förberedelseklass, samt stödundervisning (Studieverkstaden).
Våra nyanlända elever startar i förberedelseklass och börjar därefter gradvis i ordinarie klasser beroende på skolbakgrund.
Inkludering är ett centralt begrepp på Ramnerödsskolan och står för att alla elever har rätt att tillhöra och lyckas i sitt sammanhang.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00