Ramnerödsskolan 7-9

Välkommen till Ramnerödsskolan

Våra elever kommer till största delen från Uddevallas norra områden. Vi är en mångkulturell skola där ca 65 % av eleverna har annat modersmål än svenska. På skolan finns också en förberedelseklass för nyanlända elever.

Skolan kännetecknas av en stabil och väl fungerande organisation där personalen är indelade i två arbetslag. Eleverna undervisas i stor utsträckning av lärarna i det egna arbetslaget. Varje klass har två klassansvariga lärare och varje elev har en mentor. Arbetslagen har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam i syfte att tidigt upptäcka elever som av olika skäl behöver stöd. På skolan finns också en förberedelseklass, samt stödundervisning (Studieverkstaden).

Våra nyanlända elever startar i förberedelseklass och börjar därefter gradvis i ordinarie klasser beroende på skolbakgrund.

Inkludering är ett centralt begrepp på Ramnerödsskolan och står för att alla elever har rätt att tillhöra och lyckas i sitt sammanhang.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00