Mål och arbetssätt

Utmärkande för en Quadriceps-skola är:

  • att vi har en samlad, tydlig och uttalad värdegrund för skolan, personal och elever
  • att vi fokuserar på kunskap, lärande och undervisning
  • att vi har en tydlig uppmuntranskultur
  • att alla skall trivas, känna samhörighet och stolthet över sin skola

Vi vill att våra elever skall känna ansvar och inflytande. Deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt förutsätter att de tar ett allt större ansvar för sitt eget arbete och miljön i skolan.
Alla elever har sin egen individuella utvecklingsplan, där de sätter upp egna mål för sitt lärande.

På skolan arbetar vi aktivt med olika elevinflytandeformer där elevrådet är navet. Det finns både fasta grupper och under året bildas spontana grupper då eleverna ges möjlighet att engagera sig i frågor som de finner angelägna. 

För oss hänger hälsa och lärande ihop. Därför arbetar vi aktivt med en hälsofrämjande skolutveckling och vi vill ta vårt ansvar för att eleverna får grundläggande kunskaper som ger en god hälsa hela livet. Exempel på hälsofrämjande insatser är servering av frukost till självkostnadspris och regelbundet återkommande temadagar under året.

Grundskolans övergripande mål

Ledarskap. Uddevalla kommun vill skapa goda förutsättningar för rektorer och lärare att utöva ett gott pedagogiskt ledarskap på sin skola. Elevens resultat är helt avhängigt en god klassrumspraktik som i sin tur är beroende av lärares lärande som kräver ett hållbart pedagogiskt ledarskap på alla nivåer.

Rektor har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet som ska leda till att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin utveckling. Lärarens pedagogiska ledarskap har betydelse för elevernas lärmiljö när det gäller att skapa goda möjligheter för eleverna att lära.

Trygghet och studiero. Värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden i skolan. Elever ska känna sig trygga och de ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. De ska också utveckla förmågor för att kunna verka aktivt i vårt demokratiska samhälle. Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen och ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan och omfatta elevens hela skoldag det vill säga även fritidshemmet. Värdegrundsarbetet ska ske systematiskt, utgå ifrån skolans egna förutsättningar och synliggöras i verksamheten.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Därför arbetar vi för att all undervisning i alla ämnen ska rikta in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen där kunskap och språk placeras i ett sammanhang. Undervisningen ska också främja aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuda riktad stöttning, vilket innebär olika former av språkfrämjande lärarstöd i undervisningen, både i skolan och på fritidshemmet. Tidiga insatser i läsning ger fler elever möjlighet till en god läsutveckling och bra utbildning.

Läsårets satsningar

Ramnerödsskolans utmaning är att ytterligare utveckla elevernas kunskapsresultat. Hela organisationen är inställd på detta och inför det kommande läsåret satsar vi bl a på:

  • extra stöd då lärare uttrycker behov
  • ett särskilt lektionstillfälle varje vecka då eleverna läser koncentrerat mot sina mål (IUP-pass)
  • liksom tidigare, regelbundna lektionsobservationer av rektor
  • en noggrann och fortlöpande analys av elevernas kunskapsutveckling, med möjlighet till snabbt stöd samt regelbundet återkommande intensivsatsningar.
  • läxläsningsstöd i skolan
  • ytterligare satsning på studiehandledning, både på modersmålet och på svenska.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00