Mål och arbetssätt

Grundskolans övergripande mål

Ledarskap. Uddevalla kommun vill skapa goda förutsättningar för rektorer och lärare att utöva ett gott pedagogiskt ledarskap på sin skola. Elevens resultat är helt avhängigt en god klassrumspraktik som i sin tur är beroende av lärares lärande som kräver ett hållbart pedagogiskt ledarskap på alla nivåer.

Rektor har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet som ska leda till att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin utveckling. Lärarens pedagogiska ledarskap har betydelse för elevernas lärmiljö när det gäller att skapa goda möjligheter för eleverna att lära.

Trygghet och studiero. Värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden i skolan. Elever ska känna sig trygga och de ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. De ska också utveckla förmågor för att kunna verka aktivt i vårt demokratiska samhälle. Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen och ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan och omfatta elevens hela skoldag det vill säga även fritidshemmet. Värdegrundsarbetet ska ske systematiskt, utgå ifrån skolans egna förutsättningar och synliggöras i verksamheten.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Därför arbetar vi för att all undervisning i alla ämnen ska rikta in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen där kunskap och språk placeras i ett sammanhang. Undervisningen ska också främja aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuda riktad stöttning, vilket innebär olika former av språkfrämjande lärarstöd i undervisningen, både i skolan och på fritidshemmet. Tidiga insatser i läsning ger fler elever möjlighet till en god läsutveckling och bra utbildning.

Läsårets mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Förslag på sidor