Särskilda behov

När eleven inte når målen

När elever i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå
kunskapsmålen gör skolan en utredning. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram som bland annat beskriver vilka behov eleven har och vilka insatser skolan ska göra.

Utredning

Om skolpersonal eller vårdnadshavare misstänker att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen ska det anmälas till rektorn.  Rektorn ser då till att någon skyndsamt gör en utredning om elevens behov av stöd. Rektorn samråder med elevhälsan kring utredningen.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, får han eller hon det  i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolans särskilda stöd till eleven kan se ut på många olika sätt beroende på vad eleven har för behov. Det är viktigt att stödet är utformat specifikt utifrån varje elevs behov. Det kan till exempel innebära särskilt anpassade läromedel, tydliga instruktioner, anpassade provsituationer och mer kontakt med vuxna.

Oftast får eleven vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl, får eleven särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. I programmet ska det stå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare får delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller av någon som rektorn utser. Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn ta beslut om att åtgärdsprogram inte behövs.

Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i den pedagogiska utvecklingen på skolan. Arbetet är inriktat på insatser som främjar goda lärmiljöer för en inkluderande verksamhet och alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

I det förebyggande och främjande utvecklingsarbetet ingår att medverka i undervisningens lärmiljöer med att kartlägga skolmiljöns styrkor, hinder och möjligheter med fokus på elevers behov. I samverkan med berörda aktörer följer vi upp, analyserar och utvärderar utvecklingen utifrån ett övergripande perspektiv.

I specialpedagogens arbete ingår att genomföra specialpedagogiska utredningar, bistå vid upprättande av åtgärdsprogram och att vara samtalspartner och rådgivare till ledning, arbetslag och vårdnadshavare i pedagogiska frågor.

Förslag på sidor