Ordningsregler

Spel

Ordningsregler F-6

  • Jag använder ett vårdat språk
  • Jag visar respekt och lyssnar på alla
  • Jag är rädd om mina, andras och skolans saker
  • Jag är med och skapar arbetsro och matro
  • Jag ska inte bråka eller skojbråka
  • Lämna värdesaker hemma. Skolan ersätter inte det som går sönder eller försvinner.

Om bråk/kränkningar uppstår får inblandade elever stöd av oss pedagoger för att lösa konflikten. Vi utreder alla kränkningar och återkopplar till vårdnadshavarna. Vi har förebyggande problemlösningssamtal efter en modell framtagen av dr Ross Greene.

Vid allvarliga eller upprepade förseelser kontaktar pedagogerna/vuxen hemmet.

Vid mobbning kontaktas skolans trygghetsgrupp omedelbart. Gruppen följer upp ärendet efter sina rutiner.

Vi arbetar med trygghet och studiero i enlighet med kap 5 och 6 i skollagen.

Regler för 7-9

Regler för 7-9 2015/2016

Reglerna gäller alla som verkar inom skolan och är till för att skapa trivsel, trygghet och studiero. Vi reviderar reglerna tillsammans varje år i samverkan med elever och personal.
Om reglerna inte hålls finns en konsekvenstappa för eleverna. Om personal brister utreder rektor.

På skolan ska vi alla:

Visa varandra respekt genom att uppträda trevligt och uppmuntrande mot varandra. Uppstår
konflikter så ansvarar skolans vuxna för att hjälpa elever med konflikthantering. Kränkningar och mobbing är förbjudet och utreds omgående utifrån skolans likabehandlingsplan.

Hålla studiero i klassrummet. Hjälp till genom att göra de uppgifter som läraren instruerar dig
om. Du skall inte störa dina skolkamrater eller dig själv, du skall komma i tid och ha med rätt
utrustning. Du skall inte använda mobil eller annan utrustning på felaktigt/störande vis. Läraren avgör vad som är att bryta mot studieron.

Använd ett vårdat språk och var noga med att inte såra andra genom vad du säger. Om du
sårat någon är det ditt ansvar att be om ursäkt.

Vara rädd om skolans lokaler och utrustning. Städa alltid upp efter dig. Du kan bli
ersättningsskyldig om du förstör med uppsåt eller oaktsamhet.

Förvarar alla ytterkläder och ytterskor i skåpen. Innertofflor får inte användas utomhus.

Uppföra oss väl i matsalen. Vi ska ha bra bordsskick och torka upp efter oss om vi råkat söla.

Av hygieniska skäl har vi inte ytterkläder eller datorer i matsalen.

Förbud!

Om man överträder förbud kommer föräldrar att kontaktas omgående!

  • Det är förbjudet att röka/snusa/e-cigarett, använda alkohol eller droger.
  • Det är förbjudet att ha med farliga föremål.
  • Det är förbjudet att fota/filma utan tillåtelse.

Konsekvenser för de elever som bryter mot våra ordningsregler.

Vid upprepade brott mot reglerna kommer ett nytt trappsteg tas uppåt i
konsekvenstrappan.

Del 1

Tillsägelse
Personal säger till eleven.
Beslagtagning av farliga /störande föremål.
Tillsägelse igen och ett kort allvarligt samtal i syfte att få eleven att nå bättring.
Utvisning och brev hem om återläsningstid eller kvarsittning.

Om du som elev vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna eller om förseelsen är synnerligen allvarlig, följs del 2 i konsekvenstrappan.

Del 2

Samtal hem och samtal med klass-föreståndare /mentor.
Möte med hem och skola för beslut om åtgärder.
Rektorsbeslut om skriftlig varning, särskild undervisnings-grupp eller avstängning.

Observera!
Det kan i vissa fall bli aktuellt med anmälan till barn och utbildningsnämnd, socialtjänsten och polis.


Förslag på sidor