Skolutveckling

Skola på riktigt

Vi arbetar aktivt med VETA, Värdeskapande, Engagemang, Tillit och Autonomi.

Värdeskapande – att skapa värde för sig själv och andra. Eleven har en förmåga att göra sina resurser till nytta för andra. Eleven hittar sin unika egenart och interagerar med samhället. Är innovativ, flexibel och svarar an på de behov som finns i samhället. Eleven gör arbeten i skolan som är till nytta för andra – på riktigt!

Engagemang. Eleven tar initiativ, agerar och är i flow (uppslukad av aktiviteten)

Tillit. Eleven litar på sig själv och andra, sina förmågor och sin framtid

Autonom. Eleven äger (förstår, agerar och påverkar) sin egen lärprocess och personliga utveckling

Så här går det till i elevens vardag i en skola på riktigt

  • Interaktion med omvärlden                                                
  • Helhetsuppdrag/projekt på riktigt.
  • Tydliga mål och avstämningar
  • Skoldagen organiseras utifrån projekt
  • Eleven har stor möjlighet till inflytande över innehåll, arbetssätt och arbetsformer.
  • Alternativa arbetssätt innebär att obligatoriska inslag varvas med erbjudanden och fördjupningsmöjligheter utifrån intresse.
  • Lärprocesser formas utifrån att elevernas personliga målsättningar integreras med skolans målsättningar
  • Eleven ska uppleva skolvardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull
  • Lärprocessen styr användningen av resurser (tid, lokaler, pedagoger)

Förslag på sidor