Skolutveckling

Skolans vision

Vi vill skapa en relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimulerar till hög måluppfyllelse där eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande.

T!

Trivsel Trygghet Kunskap - är våra ledord i verksamheten. Skolan ska vara en utvecklande, varm och trygg plats, där barnen blir sedda och stimulerade för att utvecklas på bästa sätt.

Hur arbetar vi med trivsel och trygghet?  Alla elever och alla vuxna ska vara väl kända med innehållet i vår likabehandlingsplan. På Unnerödsskolan finns ordningsregler som är framtagna tillsammans av elever, föräldrar, lärare och elevhälsans personal.

Unnerödsskolan har sex ”Unnerödsdagar” under läsåret som är schemabrytande dagar då alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 arbetar tillsammans i grupper. Ett syfte med ”Unnerödsdagarna” är att alla elever får samarbeta i aktiviteter samtidigt som de lär känna fler barn och vuxna på skolan.

Hur arbetar vi med kunskap? En trygg och trivsam miljö är grunden för att kunna ta till sig ny kunskap och utvecklas mot målen.

En målsättning är att eleven ges möjlighet att vara mer aktiv i skoldagen för att kunna påverka sin egen skolgång men även inför olika val i livet. Exempel på kompetenser/förmågor som eleven lär sig utveckla är att fatta beslut, uttrycka sin åsikt, reflektera, föra diskussioner, omsätta sina idéer till handling, samarbete, ta ansvar etc.


Förslag på sidor