Skolutveckling

Vision och önskat läge 7-9: Skola på riktigt

I en skola på riktigt upplever eleven skolan som meningsfull och relevant och är medskapare i sin egen lärprocess. Elevens skolvardag präglas av VETA: Värdeskapande, Engagemang, Tillit och Autonomi

Värdeskapande – att skapa värde för sig själv och andra

Eleven har en förmåga att göra sina resurser till nytta för andra. Hen finner sin unika egenart och interagerar med samhället. Hen är innovativ, flexibel och svarar an på de behov som finns i samhället. Hen gör arbeten i skolan som är till nytta för andra – på riktigt!

Engagemang

Eleven tar initiativ, agerar och är i flow (uppslukad av aktiviteten)

Tillit

Eleven litar på sig själv och andra, sina förmågor och sin framtid

Autonom

Eleven äger (förstår, agerar och påverkar) sin egen lärprocess och personliga utveckling

Skola på riktigt

Vi vill att våra elever upplever skolan som meningsfull och relevant och är medskapare i den egna lärprocessen.

Så här går det till i elevens vardag i en skola på riktigt

  • Interaktion med omvärlden                                                
  • Helhetsuppdrag/projekt på riktigt.
  • Tydliga mål och avstämningar
  • Skoldagen organiseras utifrån projekt
  • Eleven har stor möjlighet till inflytande över innehåll, arbetssätt och arbetsformer.
  • Alternativa arbetssätt innebär att obligatoriska inslag varvas med erbjudanden och fördjupningsmöjligheter utifrån intresse.
  • Lärprocesser formas utifrån att elevernas personliga målsättningar integreras med skolans målsättningar
  • Eleven ska uppleva skolvardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull
  • Lärprocessen styr användningen av resurser (tid, lokaler, pedagoger).

Förslag på sidor