Mål och arbetssätt

På vår skola arbetar vi för att skapa goda inlärningsmiljöer för att utveckla elevernas ämnesrelaterade och sociala lärande. Rektor och pedagoger på skolan arbetar tillsammans för att hela tiden utveckla metoder och arbetssätt i undervisningen. 

Grundskolans övergripande mål

Rektor som pedagogisk ledare. Uddevalla kommun vill skapa goda förutsättningar för rektorer att utöva ett gott pedagogiskt ledarskap på sin skola. Rektor har ett stort ansvar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet som ska leda till att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin utveckling.

Trygghet och studiero. Värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden i skolan. Elever ska känna sig trygga och de ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. De ska också utveckla förmågor för att kunna verka aktivt i vårt demokratiska samhälle. Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen och ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan och omfatta elevens hela skoldag det vill säga även fritidshemmet. Värdegrundsarbetet ska ske systematiskt, utgå ifrån skolans egna förutsättningar och synliggöras i verksamheten.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Därför arbetar vi för att all undervisning i alla ämnen ska rikta in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen där kunskap och språk placeras i ett sammanhang. Undervisningen ska också främja aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuda riktad stöttning, vilket innebär olika former av språkfrämjande lärarstöd i undervisningen, både i skolan och på fritidshemmet.

Skolans mål

Förutom grundskolans gemensamma övergripande mål arbetar Västerskolan också med:

  • Ämnesövergripande arbete


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00