Modersmålsundervisning

Grundskolan

Rätten till modersmålsundervisning i grundskolan är reglerad i skollagen. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser.

I Uddevalla arbetar idag cirka 25 modersmålslärare som undervisar i 19 språk. Lärarna kommer ofta från samma kulturområde som barnen även om det inte alltid är från samma land.

Anmälan om modersmålsundervisning

Regler och riktlinjer

För att få modersmålsundervisning måste minst en av vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska och använda detta dagligen som umgängesspråk med eleven.  Eleven skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Önskemål om deltagande i modersmålsundervisningen skall ha inlämnats underskrivet av vårdnadshavarna inför läsåret. Inkommer ansökningar efter 1 oktober kan undervisning få vänta till nästkommande läsår. De elever som redan har modersmålsundervisning förväntas ha det fortsättningsvis.

Minst fem elever som önskar undervisning i samma språk krävs inom kommunen för att undervisningen skall organiseras. Undervisning behöver inte ske på elevens skola utan kan ske med elever från andra skolor. Minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) är undantagna regeln om att det minst skall finnas fem elever inom kommunen som önskar undervisning i samma språk. Det krävs ej heller några förkunskaper för undervisning.

Under förutsättning att lämplig lärare kan anställas, startar modersmålsundervisningen vid ordinarie terminsstart.

Anmälan är bindande. Närvaro gäller som vid övrig undervisning i skolan.  Skolmaterial/ böcker som eleven förlorar ersätts av vårdnadshavaren.

Betyg

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Eleven får alltså betyg i åk 6, 7, 8 och åk 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från åk 1 till åk 9.

Om eleven slutar

Vill eleven avsluta modersmålsundervisningen fyller vårdnadshavare i blanketten nedan och avslutet verkställs vid terminens slut.

Avsluta modersmålsundervisning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00