Ledighet för elev

Grundskolan/grundsärskolan

Grundskolan/grundsärskolan är obligatorisk och barn mellan 6-16 år har skolplikt. Barnen har en rättighet att få sin undervisning. Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att skolplikten fullgörs.

Skollagen reglerar skolans möjlighet att bevilja ledighet för andra orsaker än sjukdom eller liknande. När beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås ska skolan ta hänsyn dels till antalet tidigare ledighetsdagar, dels till hur elevens studieresultat är i förhållande till de mål som skall uppnås. Rektorn beslutar om ledighet och kan delegera beslut om ledighet upp till 10 dagar. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar.

För ledighet utöver 10 dagar krävs synnerliga skäl för att ansökan ska beviljas. Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat.

Ledighet under högst 10 dagar sammanlagt under läsåret

Skolan får lov att bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Längre ledighet (från 11:e dagen och därutöver) får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Att åka på semester med sin familj är normalt inte synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska kunna styrkas med intyg eller liknande om det är möjligt.

Undantag från reglerna

Oavsett hur många dagar eleven varit ledig tidigare kommer ledigheter inte att beviljas de dagar som skolorna har nationella prov i skolår 9. Dessa prov görs för de äldre eleverna speciella dagar som beslutas av Skolinspektionen. För de yngre eleverna görs de nationella proven under en längre period. Rektor gör då en bedömning om proven kan göras vid annat tillfälle och om ledigheten därför kan beviljas.

Det är heller inte lämpligt att vara ledig första veckan/veckorna när eleven byter skola eller klass. Under denna tid läggs mycket tid på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen och det kan vara svårt för eleven att ta igen denna värdefulla tid. Om en ledighet begärs ska rektor vid mottagande skola bedöma den.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om reglerna om ledighet inte iakttas kan skolan överväga att göra en anmälan till socialförvaltningen. Skolan har även möjlighet att vitesförelägga vårdnadshavare som inte ser till att skolplikten följs. Ett vite innebär att vårdnadshavarna kan tvingas att betala en summa pengar så länge eleven inte kommer till skolan.

Om elever är frånvarande trots att skolan inte har beviljat någon ledighet så räknas frånvaron som ogiltig. Ogiltig frånvaro redovisas i slutet av terminen på elevens betyg för årskurs 6-9.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00