Jämställdhetsarbete på fritidshemmen

Skolans och fritidshemmens uppdrag

Skolan och fritids har ett uppdrag att aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och på fritids, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolans uppdrag är att motverka traditionella könsmönster och ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Utvecklingsarbetet utgår därför ifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv både i undervisning och bemötande med fokus på att motverka traditionella könsroller och att utmana och bryta rådande könsordning genom att medvetandegöra barn, elever och personal om de omedvetna föreställningar som präglar oss och vårt samhälle.

Ett medvetet förhållningssätt

För att skapa en trygg och jämlik skola krävs en hög grad av kunskap kring alla diskrimineringsgrunder. Grunden i att skapa trygga elever och jämlika villkor ligger i arbetet med att ge elever möjlighet att uttrycka vilka de är, oavsett om de är pojkar eller flickor och att förändra kulturen och pedagogernas förhållningssätt och bemötande på fritidshemmet. Genom att alla fritidspedagoger går samma utbildning kan vi skapa samsyn i dessa frågor och kring vikten av att bryta våldsspiraler och verka för ökad jämlikhet och förbättrad hälsa.

Fokus i arbetet ligger på:

  • Den fysiska miljön, dess påverkan och tillgänglighet för alla barn och elever
  • Barn och elevers delaktighet i jämställdhetsarbetet
  • Lärmiljön i fritidshemmen och aktiviteter som gynnar och uppmuntrar till lärande oavsett kön
  • Personalens förhållningssätt till genusstrukturer och dess påverkar på barns och elevernas sätt att prata och resonera kring olika strukturer, frågeställningar, val osv.
  • Personalens förväntningar, sätt att bemöta, rikta uppmärksamhet och sätt att kommunicera och dess påverkan på barn och elever på olika sätt och i olika sammanhang

Observation som metod

Som en del i att utveckla fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete har vi valt att introducera pedagogerna i en observationsmetod som går ut på att de ska kartlägga och beskriva situationer eller händelser i sin vardag. Dessa ska de sedan analysera. Syftet med kartläggningen/observationen är att pedagogerna ska få kunskap om hur det fungerar i deras egen verksamhet och få syn på hur de är med och skapar genus genom sitt sätt att till exempel agera eller planera sin verksamhet och på så sätt också hitta ingångar i hur vi kan förbättra vårt arbete med att motverka traditionella könsmönster. Om vi inte vet vad vi är med och skapar så blir det också svårt att se vad vi kan/behöver göra för att bryta de könsmönster som finns.

Kontakt

Charlotta Olsson, enhetschef

+46 522‑69 58 79

charlotta.olsson@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Karin Olsson, rektor

+46 522‑69 66 20

karin.e.olsson@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Martin Svärd, rektor

+46 522‑69 66 55

martin.svard@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor