Läs- och skrivplan

Gemensam pedagogisk strategi för god kvalitativ undervisning i grundskola och grundsärskola F-9

Med en kommungemensam läs- och skrivplan för hela grundskolan F-9 skapar vi bättre förutsättningar för ökad likvärdighet genom att ge riktlinjer för undervisning och kartläggning i läs- och skrivundervisningen. Planen ska fungera som stöd för att upprätthålla en kvalitativ läs- och skrivundervisning samt ge alla våra elever goda förutsättningar för tidig läs- och skrivinlärning och fortsatt läs- och skrivutveckling. Den avses gälla för samtliga årskurser inom grundskolan och grundsärskolans båda skolformer.

De gemensamma riktlinjerna i planen innehåller systematik kring

  • kartläggning,
  • analys
  • pedagogisk bedömning.

Lärarna ansvarar för och genomför de olika momenten. Resultaten ska analyseras och ligga till grund för de förändringar som behöver göras i undervisningen och formas efter elevgruppens styrkor och behov. Målsättningen är att kunna följa elevernas läsutveckling på individ-, grupp-, skol- och huvudmannanivå under hela grundskoletiden. Läsning och skrivning är viktigt för samtliga ämnen i skolan och helt centralt för att skapa goda förutsättningar för eleven att lyckas. Planen lyfter fram evidensbaserade strategier för framgångsrik läs- och skrivundervisning som gynnar elevers läs- och skrivutveckling.

Forskning inom läsutveckling visar att systematisk läs- och skrivundervisning är avgörande för att samtliga elever ska lyckas i skolan. Arbetet behöver vila på två ben:

  • kvalitativ undervisning för att stimulera och stödja läsutveckling
  • kartläggning och resultatanalys som grund för fortsatta insatser i undervisningen

Undervisningen är den främsta faktorn att stimulera elevers läsutveckling och läsintresse. Det är viktigt att den innehåller delar som främjar och inspirerar eleverna till livslång lust att läsa och skriva samt utvecklar elevernas självförtroende gällande läsning och skrivning.

På våra grundskolor i Uddevalla finns många goda exempel på högkvalitativ läs- och skrivundervisning. Utgångspunkt för planen är skolornas befintliga handlingsplaner tillsammans med grundskolans styrdokument, Skolverkets obligatoriska bedömarstöd och nationella prov samt forskning för framgångsrik läs- och skrivutveckling. Läs- och skrivplanen är en gemensam grund för Uddevalla grundskolors läs- och skrivundervisning som minsta gemensam nämnare. Planen ska ingå i den ordinarie verksamheten och det finns utrymme för varje enskild skola att lägga till egna arbetsrutiner eller screening utifrån de lokala behoven.

Läs- och skrivplanen består av fyra delar:

  1. Övergripande riktlinjer för läs- och skrivundervisningen för Uddevalla grundskolor med gemensamma anvisningar och översikter för insatser och kartläggning. I slutet följer en lista med förklaringar på kartläggningsmaterialet.
  2. Teoretisk bakgrund med avstamp i skolans styrdokument och vetenskaplig forskning. Det är att rekommendera att alla läser igenom den teoretiska delen för att få inblick i vetenskaplig forskning och vara medveten om vad som är viktigt att tänka på i undervisningen.
  3. Översikt årskursvis över rutiner i undervisningen skriven i en matris för lärare att använda som stöd i den dagliga verksamheten. Matrisen ger anvisning på förebyggande och utvecklande arbete, fokusområden, kartläggning på individ- och gruppnivå samt uppföljning och insatser.
  4. Begreppsförklaringar, litteraturtips och referenslista.

Förslag på sidor