Läs- och skrivplan 3: matris för rutiner i läs- och skrivundervisningen

Gå direkt till årskurs:

Förskoleklass

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med hela gruppen. Strukturerat dagligt arbete med språklig- och fonologisk medvetenhet på ett lekfullt sätt. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Språklekar, övningar som använder alla sinnen samt träning av fin- och grovmotorik. Handalfabetet, praxisalfabetet, tecken används med fördel som stöd.

Fokus under vårterminen ska riktas så att eleverna utvecklar fonologisk medvetenhet.


Deltar i samtal

Berättar så andra förstår

Visar fonologisk medvetenhet

Kunskap om bokstäver och språkljud

Visar intresse för läsning

Har ett bra ordförråd

Visar intresse för skrivning

Lekskriver

Kan skriva sitt namn

Öga-hand koordination

Pennfattning

(sept-okt)

Hitta språket - Nationellt kartläggningsmaterial i förskoleklass

genomförs i grupp

(maj) Hur låter orden?Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Identifiera elever som har behov av att läsa svenska som andraspråk.

Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Bornholmsmodellen, Trulle, Mamma Mu språklekar, Begreppsträning 1-2, Att skriva sig till läsning.

Filmer på ur.se såsom ”Fem myror är fler än fyra elefanter", ”Bokstavslandet”.

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsa

Kollegiala samtal

Hur undervisar vi om fonologisk och språklig medvetenhet?


Hur behåller vi det lekfulla och lustfyllda?

Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning av fonem-grafem-koppling under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om det dagliga språkutvecklings-arbetet samt betydelsen av att högläsning för och läsning tillsammans med barnet. Vid första samtalet med vårdnadshavare lyfts frågan om eleven haft en typisk tal- och språkutveckling.Bedömning av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 1

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med hela gruppen. Strukturerat dagligt arbete med språklig medvetenhet och tidig läsinlärning genom ljudande och vanliga ordbilder. De elever som knäckt läskoden undervisas utifrån sin läsutvecklingsnivå. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Modellering av strategier för läs- och textförståelse. Undervisning om ord och begrepp, hur de bildas och böjs. Muntliga övningar genom interaktion med andra. Många varierande tillfällen till lästräning genom både gemensam läsning och självständig läsning.

Många olika skrivtillfällen där eleverna får hjälp med strategier enligt genrepedagogik och cirkelmodellen.

Återberättar och gör sig förstådd

Visar intresse för läsning

Pratar om det lästa

Kan alla bokstäver och ljud

Urskiljer ord i meningar

Provar att läsa nya ord och meningar

Läser ord och enkla meningar med hjälp av både helordsläsning och ljudningsstrategin

Förstår det man själv läser

Visar intresse att skriva

Har egna skrividéer

Kan skrivriktningen

Vill skriva och provar


(sept-okt)

Nationellt bedömningsstöd år 1-3

i Läs- och skrivutveckling Avstämning A

(april)

Nationellt bedömningsstöd år 1-3

i Läs- och skrivutveckling Avstämning A

Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Läromedel: God läsutveckling, Bornholmsmodellen, Nya Språket lyfter, Att skriva sig till läsning, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Filmer på ur.se, exempelvis ”Bokstavslandet”

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsa.

Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsinlärning? Läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?

Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning av fonem-grafem-koppling under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om det dagliga språkutvecklings-arbetet samt betydelsen av att högläsning för och läsning tillsammans med barnet. Föräldramöte: Läs- och skrivutveckling, bedömarstöd.Bedömning av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 2

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

All undervisning genomsyras av ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. Strukturerat daglig träning i läsning och skrivning med tillgång till elevnära texter på olika nivåer. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Modellering av strategier för läs- och textförståelse. Undervisning om ord och begrepp, hur de bildas och böjs. Muntliga övningar genom interaktion med andra. Rik användninga av multimodala resurser. Många varierande tillfällen till lästräning genom både gemensam läsning och självständig läsning. Regelbundna tillfällen med gemensam läsning samt intensivträning av självständig läsning.

Flera olika skrivövningar där eleverna får hjälp med strategier och texttyper enligt genrepedagogik och cirkelmodellen.

Återberättar och gör sig förstådd

Läser ord och enkla meningar med flyt huvudsakligen med hjälp av helordsläsning men även ljudningsstrategin

Stannar upp i läsningen när man inte förstår

Korrigerar sig själv vid felläsning

Kan svara på frågor på det lästa

Visar intresse att skriva

Har egna skrividéer

Skriver läsligt

Skriver för att kommunicera

Gör mellanrum mellan orden

Kan stava några ord

(sept-okt)

Nationellt bedömningsstöd år 1-3

i Läs- och skrivutveckling Avstämning B

(april)

Nationellt bedömningsstöd år 1-3

i Läs- och skrivutveckling Avstämning B

Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Läromedel: God läsutveckling, Nya Språket lyfter, Att skriva sig till läsning, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Filmer på ur.se, exempelvis ”Bokstavslandet”

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsaKollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?


Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?


Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, anpassade läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare:

Information om det dagliga språkutvecklings-arbetet samt betydelsen av att högläsning för och läsning tillsammans med barnet.Bedömning av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 3

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med hela gruppen. Strukturerad daglig träning i läsning och skrivning genom ett multimodalt arbetssätt med tillgång till elevnära texter på olika nivåer. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Modellering av strategier för läs- och textförståelse. Undervisning om ord och begrepp, hur de bildas och böjs. Muntliga övningar genom interaktion med andra. Rik användninga av multimodala resurser. Många varierande tillfällen till lästräning genom både gemensam läsning och självständig läsning. Regelbundna tillfällen med gemensam läsning samt intensivträning av självständig läsning. Flera olika skrivövningar med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen där eleverna får hjälp med strategier och texttyper samt bearbetning av egna texter med fokus på innehåll och röd tråd. Träningstillfällen i studieteknik

Återberättar och gör sig förstådd

Läser texter med flyt mha helordsläsning

Ljudar vid okända eller komplicerade ord

Förstår det man själv läser

Korrigerar sig själv

Läser olika slags texter och längre texter

Svarar på frågor på det lästa

Använder olika lässtrategier: gör förutsägelser och drar slutsatser

Skriver läsligt med versaler och gemener

Skriver berättande och beskrivande texter Stavar de flesta ljudenliga ord rätt

Använder skiljetecken

(Under VT av Skolverket bestämd period) Nationella prov år 3


Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Läromedel: God läsutveckling, Nya Språket lyfter, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning, Reading Power

Filmer på ur.se

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst

Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?


Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om det dagliga språkutvecklings-arbetet samt betydelsen av att högläsning för och läsning tillsammans med barnet. Information om nationella prov och kunskapskrav år 3.
Bedömning av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 4

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med hela gruppen. Strukturerad daglig träning i läsning och skrivning genom ett multimodalt arbetssätt med tillgång till elevnära texter på olika nivåer. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Modellering av strategier för läs- och textförståelse. Undervisning om ord och begrepp, hur de bildas och böjs. Muntliga övningar genom interaktion med andra. Rik användninga av multimodala resurser. Många varierande tillfällen till lästräning genom både gemensam läsning och självständig läsning. Regelbundna tillfällen med gemensam läsning samt intensivträning av självständig läsning. Flera olika skrivövningar med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen där eleverna får hjälp med strategier och texttyper samt bearbetning av egna texter med fokus på innehåll och röd tråd.

Träningstillfällen i studieteknik.

Läser med flyt och förståelse

Börjar anpassa läsningen till olika texter

Rättar sig själv

Börjar använda några lässtrategier

Sammanfattar

Ställer frågor till texten

Samtalar om det lästa vid flera tillfällen

Vet skillnaden mellan några texttyper

Kunskap om ord hur de böjs

Har skrividéer

Kan stava många ord

Använder skiljetecken

Skriver berättande texter med början, handling och slut

Skriver sakprosa och använder några texttypiska drag

Prövar att bearbeta egna texter

(aug)

Följa upp resultat på nationella prov år 3.

Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Nya Språket lyfter

Reading Power

Stärk språket stärk lärandet

Textsamtal & Bildpromenader

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst

Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?


Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om lässtrategier
Bedömning av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 5

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med hela gruppen. Strukturerad daglig träning i läsning och skrivning genom ett multimodalt arbetssätt med tillgång till elevnära texter på olika nivåer. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Modellering av strategier för läs- och textförståelse. Undervisning om ord och begrepp, hur de bildas och böjs. Muntliga övningar genom interaktion med andra. Rik användninga av multimodala resurser. Många varierande tillfällen till lästräning genom både gemensam läsning och självständig läsning. Regelbundna tillfällen med gemensam läsning samt självständig läsning. Argumentations- och analysövningar. Flera olika skrivövningar med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen där eleverna får hjälp med strategier och texttyper samt bearbetning av egna texter med fokus på innehåll, röd tråd samt beskrivningar. Träning i studieteknik

Läser längre texter med flyt

Använder flera lässtrategier

Visar läsförståelse vid de flesta texttyper

Använder kunskap om textens uppbyggnad, layout för att fördjupa förståelsen

Börjar ta ett kritiskt förhållningssätt till texten

Börjar använda kunskap om ords betydelse i samtal om texter

Funderar över budskap i olika texter

Gör enkla sammanfattningar

Har skrividéer

Kan stava de flesta ord

Använder skiljetecken och talstreck

Skriver berättande texter med början, handling och slut

Skriver sakprosa och använder några texttypiska drag

Bearbetar egna texter efter andras råd

Börjar anpassa sin text efter mottagare

(sept-okt)

Kartläggaren - rättstavning, ordkunskap, läsförståelse


Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Nya Språket lyfter

Reading Power

Stärk språket stärk lärandet

Textsamtal & Bildpromenader

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst


Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsinlärning? Läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?

Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om kunskapskrav år 6Bedömning av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 6

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med hela gruppen. Strukturerad daglig träning i läsning och skrivning med tillgång till elevnära texter på olika nivåer.

Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Modellering av strategier för läs- och textförståelse. Undervisning om ord och begrepp, hur de bildas och böjs. Hur de hänger ihop och delas in. ämnesspecifika ord. Muntliga övningar genom interaktion med andra elever. Rik användning av multimodala resurser. Många varierande tillfällen till lästräning genom både gemensam läsning och självständig läsning. Argumentations- och analysövningar.

Flera olika skrivövningar med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen där eleverna får hjälp med strategier och texttyper samt bearbetning av egna texter med fokus på innehåll, gestaltning, genre röd tråd och beskrivningar. Träning i studieteknik

Läser längre och mer komplexa texter med flyt

Anpassar och varierar lässtrategier

Sammanfattar

Tolkar och drar slutsatser i sin läsning

Förstår budskap i olika texter

Använder kunskap om texttypen för att fördjupa förståelse

Intar ett kritiskt förhållningssätt till texten

Använder kunskap om ords betydelse för att förstå

Har skrividéer

Kan stava de flesta ord och provar att stava obekanta ord

Använder skiljetecken, talstreck och styckesindelning

Skriver berättande texter med början, handling och slut

Skriver sakprosa och använder några texttypiska drag

Bearbetar egna texter efter andras råd

Anpassar sin text efter mottagare

HT: (av Skolverket bestämd period)

Nationella prov muntlig del

VT:(av Skolverket bestämt datum)

Nationella prov skriftliga delar


Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.


Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Nya Språket lyfter

Reading Power

Stärk språket stärk lärandet

Textsamtal & Bildpromenader

God tillgång till olika slags böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst

Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsinlärning? Läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?


Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om betyg, nationella prov
Bedömning och betyg av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 7

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

All undervisning genomsyras av ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. De olika ämnenas texter som texttyp, ordval, ordkunskap. Arbete med lässtrategier och läsning av olika ämnes textspecifika struktur och kännetecken. Förstå att man måste läsa på olika sätt

Gemensamma textsamtal där man som lärare

“packar upp” texter för att vägleda eleverna i vad som är viktigt. Öva elevernas muntliga förmåga. Argumentations- och analysövningar.

Genreskrivning utifrån cirkelmodellen. Undervisning om olika textgenre såsom Informerande, instruerande, argumenterande texter. Många skrivtillfällen där eleverna får hjälp med strukturer och strategier samt bearbetning av texter för att utveckla egna texter med fokus på genre, gestaltning och beskrivningar. Rik användning av multimodala resurser.

Tränar på nedan att utföra på bestämd tid med visst stöd

Läser längre och mer komplexa texter med flyt

Använder kunskap om texttyp och ord för att fördjupa förståelse

Använder rätt lässtrategier; sammanfattar, tolkar och drar slutsatser, förstår budskap och värderar textens innehåll

Intar ett kritiskt förhållningssätt till texten

Planerar sitt skrivande

Följer genrens mönster för struktur och språk

Anpassar språket efter mottagare

Upptäcker felstavning själv

Använder några skriftspråkliga ord

Anpassar och varierar skiljetecken

Delar in i stycken och väljer lämplig rubrik

Ger konstruktiv respons på texter

Tar emot respons för att bearbeta sin text

(aug): Följa upp samtliga resultat på nationella prov år 6.Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Språket på väg

Språkinriktad undervisning

Stärk språket stärk lärandet

God tillgång till olika böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst


Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsinlärning? Läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?

Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Bedömning och betyg av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 8

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

All undervisning genomsyras av ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. De olika ämnenas texter som texttyp, ordval, ordkunskap. Arbete med lässtrategier och läsning av olika ämnes textspecifika struktur och kännetecken. Förstå att man måste läsa på olika sätt

Gemensamma textsamtal där man som lärare

“packar upp” texter för att vägleda eleverna i vad som är viktigt. Öva elevernas muntliga förmåga. Argumentations- och analysövningar.


Genreskrivning utifrån cirkelmodellen. Undervisning om olika textgenre såsom Informerande, instruerande, argumenterande texter. Mmånga skrivtillfällen där eleverna får hjälp med strukturer och strategier samt bearbetning av texter för att utveckla egna texter med fokus på genre, gestaltning och beskrivningar. Rik användning av multimodala resurser.

Nedan görs på bestämd tid och med visst stöd

Läser längre och mer komplexa texter med flyt

Använder kunskap om texttyp och ord för att fördjupa förståelse

Använder rätt lässtrategier; sammanfattar, tolkar och drar slutsatser, förstår budskap och värderar textens innehåll

Intar ett kritiskt förhållningssätt till texten

Planerar och varierar sitt skrivande

Följer genrens mönster för struktur och språk

Anpassar språket efter mottagare

Upptäcker felstavning själv

Använder några skriftspråkliga ord

Anpassar och varierar skiljetecken

Delar in i stycken och väljer lämplig rubrik

Ger konstruktiv respons på texter

Tar emot respons för att bearbeta sin text

(sept-okt)

Kartläggaren - rättstavning, ordkunskap, läsförståelse


Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.

Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva


Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Språket på väg

Språkinriktad undervisning

Stärk språket stärk lärandet


God tillgång till olika böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst


Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsinlärning? Läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?

Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Bedömning och betyg av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.


Åk 9

Förebyggande och utvecklande arbete

Fokusområden i det dagliga arbetet

Kartläggning grupp/individ

Uppföljning

Undervisning

All undervisning genomsyras av ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. De olika ämnenas texter som texttyp, ordval, ordkunskap. Arbete med lässtrategier och läsning av olika ämnes textspecifika struktur och kännetecken. Förstå att man måste läsa på olika sätt

Gemensamma textsamtal där man som lärare

“packar upp” texter för att vägleda eleverna i vad som är viktigt. Öva elevernas muntliga förmåga. Argumentations- och analysövningar.

Genreskrivning utifrån cirkelmodellen. Undervisning om olika textgenre såsom Informerande, instruerande, argumenterande texter. Många skrivtillfällen där eleverna får hjälp med strukturer och strategier samt bearbetning av texter för att utveckla egna texter med fokus på genre, gestaltning och beskrivningar. Rik användning av multimodala resurser.

Nedan görs på bestämd tid och utan stöd:

Läser längre och mer komplexa texter med flyt

Använder kunskap om texttyp och ord för att fördjupa förståelse

Använder rätt lässtrategier; sammanfattar, tolkar och drar slutsatser, förstår budskap och värderar textens innehåll

Intar ett kritiskt förhållningssätt till texten

Planerar och varierar sitt skrivande

Följer genrens mönster för struktur och språk

Anpassar språket efter mottagare

Upptäcker felstavning själv

Använder några skriftspråkliga ord

Anpassar och varierar skiljetecken

Delar in i stycken och väljer lämplig rubrik

Ger konstruktiv respons på texter

Tar emot respons för att bearbeta sin text

HT: (av Skolverket bestämd period)

Nationella prov muntlig del

VT:(av Skolverket bestämt datum)

Nationella prov skriftliga delar
Lärare rättar, gör en pedagogisk bedömning som analyseras gemensamt i arbetslaget.


Utifrån analysen planeras insatser i ordinarie undervisning på gruppnivå och individnivå.

Extra anpassningar och stöd till elever med låga resultat i samverkan med elev, lärare, studiehandledare, speciallärare och vid behov modersmålslärare eller logoped. Utredning om särskilt stöd beslutas av rektor. Alla insatser följs upp, utvärderas samt justeras vid behov.

Årligen följa upp elever med sva samt identifiera ev. nya elever i behov sva

Lärmiljö/Förslag på arbetsmaterial

Språket på väg

Språkinriktad undervisning

Stärk språket stärk lärandet

God tillgång till olika böcker för elever att läsa

Böcker på welib och inläsningstjänst


Kollegiala samtal

Hur ser språkutvecklande arbetssätt ut i undervisningen?

Hur arbetar vi strategiskt med läsinlärning? Läsutveckling?

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla elever?

Dokumentation

Resultat på kartläggning.

Analys av resultatet.

Stödfrågor vid analysarbetet:

Utifrån det du ser, vad väcker det för frågor?

Vad blir ditt agerande på kort och lång sikt?

Vad önskar du ska hända?

Hur ska du ta reda på att det händer?

Ledning och stimulans samt stödåtgärder

Inom ramen för ordinarie undervisning erbjuda olika multimodala lärverktyg såsom ljudböcker, e-böcker, visuellt stöd, talstöd, rättstavningsprogram, diktering, ordprediktion, variation av läromedel.

För vissa elever kan det dock behövas extra kompensatoriska stödåtgärder för att utvecklas vidare samt stödinsats i form av intensivträning under avgränsade perioder.

Vårdnadshavare

Information om nationella provBedömning och betyg av elevens samlade kunskapsutveckling dokumenteras i Unikum.Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00