Samarbete hjälper barn göra rätt

19 januari 2018, kl. 08.47

Samarbetsbaserad problemlösning, det måste vara något som all personal i skolans värld redan är specialister i? Jo, men med hjälp av en strukturerad samtalsmetod kan personal få ännu bättre kunskaper i vad som kan orsaka oönskat beteende hos elever och hur vi i skolan kan förebygga elevers svårigheter genom nära samarbete. Skolpsykolog Jonas Olsson och specialpedagog Camilla Bengtsson berättar om metoden och om det utvecklingsarbete som pågår på våra skolor.

Hösten 2016 påbörjade fyra skolor i kommunen ett arbete kring en samtalsmetod som kallas Collaborative & Proactive Solutions (CPS), på svenska översatt till samarbetsbaserad problemlösning. CPS är en tydligt strukturerad samtalsmetod som grundar sig i förhållningssättet att barn gör rätt om de kan. Det innebär att vi vuxna ska se oönskat beteende hos elever som att de ännu inte har förmågan att göra det vi kräver av dem eller se att det åtminstone finns begripliga och goda anledningar till att de beter sig som de gör. CPS-metoden erbjuder elever och vuxna möjlighet att ringa in och träna den förmåga hos eleven som behöver utvecklas.

Själva metoden går ut på att den vuxne och eleven tillsammans noggrant kartlägger vad som orsakar problemen. Därefter tydliggör den vuxne vad som är dennes angelägenheter i samband med problemet, på ett sätt som eleven kan ta till sig och förstå. Tillsammans kommer de sedan fram till en lösning som även gör att eleven lär sig de tankefärdigheter som saknats.

Beskrivningen av metoden kan tyckas enkel och något som redan görs vid varje skola, varje dag.

– Att skolorna låter elever vara delaktiga i konfliktlösning är absolut inget nytt, men CPS erbjuder en handfast struktur och den personal som hittills deltagit i projektet säger att de har fått en aha-upplevelse, säger Camilla Bengtsson, specialpedagog. Camilla Bengtssons erfarenhet är också att metoden är mycket mer utmanande än vad man först förväntar sig.

Initiativtagare är skolpsykolog Jonas Olsson, som just nu arbetar halvtid med projektet. Jonas har gått certifieringsutbildning i CPS under ett år och coachar nu personal på tre F-6-skolor, Herrestadsskolan, Dalabergsskolan och Sommarhemsskolan, samt till viss del den särskilda undervisningsgruppen Källan. Var tredje vecka har Jonas träffat personal på skolorna och har utifrån inspelade samtal mellan personal och elever handlett personalen vidare i sitt lärande. Att den vuxne inte ska servera lösningen på problemet kan ta tid att vänja sig vid för både för både skolpersonal och elever.

– Under de första samtalen kanske inte eleven säger så mycket. Då gäller det som vuxen att lägga band på sig och inte presentera några redan uttänkta lösningar, för då blir det inget äkta samarbete, säger Jonas Olsson.

CPS-metoden drar nytta av engagemang och syftar till att stärka relationer. Därför passar den väl in i skolans arbetssätt och värdegrund. Metoden pekar inte ut någon (läraren, hemmet eller eleven) utan skapar en beredskap för hur en situation som mynnar ut i ett problemskapande beteende ska hanteras nästa gång den inträffar, eller helst förhindra att den inträffar igen.

– Metodens stora förtjänster är att den är främjande, förebyggande och långsiktig. Eleverna får redskap för problemlösning även i andra sammanhang, troligtvis redskap för livet, säger Jonas.

Projektet kommer att utökas successivt och under våren börjar specialpedagog Camilla Bengtsson sin certifieringsutbildning till CPS-handledare. Till hösten kommer även Lane-Ryrs skola att delta i utvecklingsarbetet.

Mer om CPS

Upphovsmannen till CPS är Ross W Greene, som är psykolog och forskare knuten till Virginia Tech I USA. Han har skrivit flera böcker på temat barn med utagerande beteenden, med vilka CPS-metoden varit framgångsrik.

Metoden för att möta och samtala med barn kallar Ross Greene ”Plan B”. Plan B erbjuder ett tydligt ramverk för hur den vuxne och barnet tillsammans ska kunna kartlägga vilka förväntningar på barnet som skapar problem och hur de tillsammans ska komma fram till lösningen, som dessutom ska medverka till att barnet får nya strategier. Det är avgörande att den vuxne och barnet tillsammans hittar en lösning på problemet. Lösningen tar lika mycket hänsyn till bådas perspektiv och ska förebygga att eleven hamnar i samma situation igen. Det är det här som är Collaborative & Proactive Solutions.

Ross Greene och kursdeltagare

Höstterminen 2017 fick en grupp från Barn- och utbildningsförvaltningen möjlighet till utbildning med Ross Greene. På bilden fr v: Siren Linde, förskolan, Marie Aronsson, förskolan, Lars Barkman, förskolan, Jonas Olsson, skolpsykolog och Camilla Bengtsson, specialpedagog grundskolan.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00