Tre skolor får utvecklingsstöd av Skolverket

23 april 2018, kl. 13.36

I vår har Ramnerödsskolan, Västerskolan och Norgårdenskolan påbörjat ett treårigt projekt i samarbete med Skolverket. Med hjälp av skräddarsydda insatser för varje skola är målet att skolornas kunskapsresultat höjs och att likvärdigheten mellan kommunens skolor ökar.

Projektet ”Samverkan för bästa skola” är utformat på uppdrag av regeringen och har pågått på skolor runt om i Sverige sedan 2015. På de utvalda skolorna har man utifrån Skolinspektionens bedömningar kunnat se särskilt svåra förutsättningar för att förbättra elevernas resultat.

I Uddevalla påbörjades projektet i januari. Under tre år framöver kommer Skolverket att erbjuda stöd i form av processledare samt olika metoder och arbetssätt beroende på de utvecklingsbehov som finns på skolorna.

Skolverkets processledare träffar de deltagande skolorna var tredje vecka. På träffarna medverkar rektorer, biträdande rektorer, förstelärare, vissa specialpedagoger eller andra som rektorerna beslutat ska ingå i grupperna. Grundskolans biträdande avdelningschef Lisa Thörn är också med vid varje träff.

- Nu under våren arbetar vi med olika former av analys för att hitta bakomliggande orsaker till de problemområden som identifierats på skolorna och vi påbörjar också en åtgärdsplan för hur vi ska arbeta vidare, säger Lisa Thörn.

Tillsammans med Skolverket för skolorna en dialog kring mål, resultat och förbättringsåtgärder. Inringade fokusfrågor är bland annat ledarskapet i klassrummet, betyg och bedömning samt arbete med jämställdhet och genus.

- Det är arbetsområden vi redan har påbörjat på flera håll, till exempel är genusperspektivet/ jämställdhetsarbetet redan i fokus för fritidshemmens kompetensutvecklingsarbete.

Förutom insatser i form av Skolverkets processtöd förmedlar Skolverket även insatser via lärosäten eller andra aktörer. Vid nästa träff som hålls i maj kommer de tre skolorna att inleda en dialog med Karlstad Universitet för att de eventuellt ska erbjuda stöd i projektet.

- Vi har på alla nivåer i organisationen, från BUNs politiker till personal på skolorna, höga förväntningar på det här projektet då vi tror att det kommer leda till ett förbättrat lärande för eleverna. Nu är det tre skolor som har fått förmånen att delta i Samverkan för bästa skola men vi ser att de lärdomar vi gör där kan vi ta med oss i arbetet på andra skolor, säger Lisa Thörn.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00