Differentierad undervisning fungerar för alla elever

Hur kan vi lärare organisera undervisningen så att alla elever får möjlighet att delta och lära sig på sina villkor - utan att behöva använda speciallösningar?

Differentierad undervisning ger möjlighet för eleverna att lära på egna villkor

Hur vi utformar och designar våra lektioner påverkar elevers möjlighet att lära i skolan och beskriver i vilken utsträckning lärmiljön är inkluderande och tillgänglig. Differentierad undervisning handlar om att vi redan i planeringen organiserar undervisningen utifrån den grupp elever vi har och göra lärmiljön tillgänglig för alla.

Vårt uppdrag som lärare är att utforma en undervisning som möter varje elev där den befinner sig. I en klass med 26 elever befinner sig eleverna på väldigt många nivåer. Som lärare ska vi leda och stimulera alla elever, oavsett kunskapsnivå. Alla ska få chans att utvecklas så långt som möjligt, både elever som behöver utmaningar i sitt lärande och elever som behöver stödinsatser. Att göra innehållet i undervisningen tillgängligt för alla blir en utmanande uppgift.

Många gånger tenderar vi lärare att utgå från vår vanliga undervisning och skapa anpassningar för de elever som har svårt eller alldeles för lätt att ta till sig den. Anpassningar i form av särskiljande material, uppgifter och metoder. När antalet anpassningar ökar blir undervisningen mer energikrävande för oss när den börjar spreta åt för många håll. Det blir en undervisning som når ut till de flesta med många speciallösningar och individuella insatser som inte direkt stödjer hanteringen av vårt komplexa uppdrag.

Vad händer om vi istället börjar fundera över hur undervisningens utformning kan ändras så den inkluderar och möter alla elever, istället för att göra anpassningar för vissa elever? Är det möjligt att låta anpassningarna ingå som delar i vår vanliga undervisning? Det är en angelägen frågeställning att få till en förflyttning eller förskjutning från hur vi ser på anpassningar i förhållande till ledning och stimulans. I en differentierad undervisning ges eleverna möjlighet att arbeta på olika nivåer och olika sätt inom samma kunskapsområde. Den bygger på gemenskap, tillvaratar olikheter och främjar delaktighet. Undervisningen differentieras genom att aktiviteterna innefattar flera olika vägar att nå målet. Utifrån gruppens behov skapas variation i uppgiften gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse snarare än att några elever får andra särskiljande uppgifter. Differentierad undervisning handlar alltså om att benämna och differentiera uppgifter och aktiviteter, inte elever.

Differentierad undervisning…

 • utgår från gruppen och inkluderar alla elever
 • ger eleverna möjlighet att delta och lära på sina villkor
 • bygger på gemenskap
 • bidrar till att göra lärmiljön tillgänglig för alla
 • tillvaratar olikheter och främjar delaktighet
 • innefattar aktiviteter med flera olika vägar att nå målet
 • skapar variation i uppgiften gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse
 • differentierar uppgifter och aktiviteter, inte elever

Blir du nyfiken på att utforska vidare kring differentierad undervisning?

Prata med dina kollegor och låt er inspireras genom läsning på specialpedagogen och författaren Helena Wallbergs blogg eller bok.

Läs med fördel detta inlägg först där Helena Wallberg ber oss resonera tillsammans om var gränsen går mellan vanlig undervisning och extra anpassningar.

Bild lånad från Specialpedagogen

I Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign - en handbok”, beskrivs konkreta metoder, aktiviteter och tankesätt för att skapa en differentierad undervisning. Ordet lektionsdesign, jämfört med lektionsplanering, har fokus på process och formgivning av en lektion istället för att “förmedla” ett bestämt innehåll. I lektionsdesign ingår bland annat delar som struktur och tydlighet, nyfikenhet och delaktighet, kooperativt lärande, lärstrategier och formativ bedömning.

Mer om lektionsdesign kommer i nästa nyhetsbrev!

Charlotta Olsson, utvecklare

Kategori

Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300