Om en elev missar mycket undervisning… hur gör vi då?

Tips och råd till lärare för äldre elever från universitetsadjunkt Anna Karlefjärd.

Vårt utgångsläge är skollagen och våra styrdokument, de gäller även i corona-tider, vilket innebär rättssäkerhet, likvärdighet och allsidighet. Vi får inte sänka eller höja kraven på undervisningen. Utbildningen ska vara likvärdig, vilket innebär att den behöver utformas olika utifrån varje elevs behov. Eleverna behöver arbeta med olika uppgifter för att nå målen. Vid betygssättning eller summativ bedömning ska vi allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling genom att använda oss av all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Vi behöver hitta kloka helhetslösningar för varje enskild elev.

- Vad har jag för information om elevens kunnande sedan tidigare?

Ta tid i beaktning att noggrant försöka tänka igenom vad vi vet om elevens kunnande. Vad är det vi har sett och hört att eleven kan i relation till kunskapskraven? Här behöver vi nyttja all tillgänglig information för att allsidigt utvärdera vad det är eleven kan. Dessa uppgifter är tillräckliga som underlag för att sätta betyg, även om inte nationella proven genomförs.

- Hur värderar jag det underlag jag har?

Allt underlag värderas i förhållande till de nationella kunskapskraven. Det är viktigt att vi verkligen vågar värdera allt som ingår i det underlag vi har. Om underlag saknas den aktuella terminen får vi använda oss av tidigare uppgifter som finns och luta oss mot dem för att bedöma elevens kunskaper.

- Vad är belägg för vad?

Här blir det viktigt att tänka utifrån större helheter istället för enskilda uppgifter. Alla elever behöver inte ha utfört samma uppgifter för att få ett kunskapskrav bedömt. Det är tillåtet att använda alla tillfällen som eleven visat sina kunskaper i relation till specifikt kunskapskrav. Vissa kunskapskrav finns med i flera ämnen.

- Om det trots allt saknas någon information?

I detta läge behöver vi fundera på vilka lösningar som är möjliga för eleven att genomföra utifrån den situation eleven befinner sig i. För en elev skulle det kanske fungera med undervisning via Google Meet utifrån behov och övrig tid när eleven arbetar självständigt kan det handla om att utföra repetitionsuppgifter. För en annan elev kanske det är lovskola som är den bästa lösningen och fram tills dess arbete med uppgifter som befäster det eleven redan kan.

- Vad kan eleven lösa på egen hand?

Utifrån behov behöver vi fundera på vilka krav vi kan ställa på eleven. Vad anser vi och eleven är rimligt och möjligt för eleven att klara på egen hand?

- Hur kan jag värdera eventuellt nytt underlag?

Det nya underlaget som fåtts via distansundervisning bör helt naturligt uppvisa sämre kvalitet eftersom eleven fått genomföra sitt skolarbete mycket mer på egen hand och inte fått den lärarhjälp som ges i klassrummet. För en del elever kan dock hemmiljön bidra till bättre studiero och att de därför uppvisar högre kvaliteter. Ett bättre resultat kan också innebära att elever fått god hjälp av sina föräldrar. Vi bör ställa oss frågan hur tillförlitligt och giltigt det nya underlaget är genom att nyfiket undra hur eleven gått tillväga för att lösa uppgiften, vilka strategier som använts etcetera.

- Hjälp, jag hinner inte med…

Fundera på vad det är som känns stressande:

 • Handlar det om något i centralt innehåll? Tänk på att “centralt innehåll” innebär att det ska behandlas i undervisningen, men inte hur lång tid varje moment ska ta.
 • Om det är en specifik examinationsuppgift som vissa elever inte har gjort, behöver jag fundera på alternativa sätt att få reda på elevens kunnande. Finns det sedan tidigare underlag som visar elevens kunskaper i relation till specifika kunskapskrav som uppgiften testar? Skulle examinationsuppgiften kunna delas upp och/eller genomföras digitalt?
 • Om det handlar om att pröva en del av ett kunskapskrav behöver vi ta ett helhetsperspektiv vad kravet innebär och värdera det. Alla delar i ett kunskapskrav utgör en helhet, det är helheten som ska beaktas. Vi kan också ta hjälp av våra kollegor i andra ämnen för att undersöka vad de har sett och hört om elevens kunnande i förhållande till specifikt kunskapskrav.
 • Handlar det om att hitta extra lösningar för de elever som är frånvarande? Lösningarna kommer att behöva se olika från elev till elev. Ta hjälp av varandra kollegor emellan. En elev där mycket underlag finns kanske inte behöver göra några uppgifter hemma, en annan elev kanske kan följa med i undervisningen på distans eller på egen hand utföra uppgifter i hemmet. Med eftertanke kanske antalet elever behöver alternativa lösningar inte blir så många.

Summering av Annas råd

 • Vi kan inte sänka kravnivån i betygen (men "allt annat")
 • Olika elever kommer att få olika lösningar - det är rättvist
 • Vi behöver resonera om underlagens giltighet och tillförlitlighet
 • Vi behöver fundera över relationen mellan
  • elevens uppvisade kunnande
  • centralt innehåll
  • kunskapskrav
 • Vi behöver förbereda oss på fler elever i lovskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300