Digitala böcker

Welib - digitalt bibliotek

Nu är det enklare att använda skolbiblioteket som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, som det står i läroplanen. Redan nu kan ni logga in och ta del av över 25 tusen digitala böcker. Ni hittar dit via bokmärkesfliken i webbläsaren Google chrome eller länken och det behövs inga extra användarnamn eller lösenord.

Samlingar i Welib

En samling är en förteckning över böcker och resurser och skolbibliotekariernas ambition är att använda funktionen för att lyfta fram resurser inom ett avgränsat tema eller för en viss åldersgrupp.

Läs mer på Inblicken om våra samlingar i Welib

Inläsningstjänst

I Inläsningstjänst bibliotek hittar du inlästa läromedel, Begreppa (studiestöd på modersmål) och lättläst skönlitteratur, ett lärspel i svenska och en digital bilderbokstjänst för förskola och skola.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Skolutveckling grundskola,

skolutveckling@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00