Föreläsare som besökt oss under läsåret 19/20

Effektiviseringar och pandemier till trots, vi har haft ett läsår med omfattande skolutveckling och hela fyra namnkunniga föreläsare på besök. Här kommer en återblick och sammanfattning.

Fyra namnkunniga föreläsare har besökt oss.

Helena Wallberg introducerade oss för differentierad undervisning där etikett sätts på aktiviteten istället för den enskilde eleven. Differentierad undervisning skapar en tillgänglig lärmiljö som fungerar för fler elever. Explicit undervisning, kamratlärande och metakognitivt tänkande är väsentliga delar. Helena delgav oss sitt sätt att göra det på genom Lektionsdesign, att planera utifrån åtta faser i lektionen.

John Steinberg föreläste en novembereftermiddag för VFU-handledare från samtliga skolformer. Han påminde oss om betydelsen av att skapa goda relationer med sina elever för att lyckas bra med undervisningen. Och också vikten för lärare att prata pedagogik och sätta ord på det pedagogiska hantverket och bli konkret. Genom en modell gav han oss verktyg hur vi kan coacha och stötta varandra genom att bygga utifrån framgångsrika situationer.

Anna Karlefjärd var först ut på nyåret 2020. Med sin enorma kunskap om skolans styrdokument och en lärares vardag tryggade hon upp ramarna (eller strandlinjen) i vårt friutrymme. På sin härligt värmländska dialekt stöttade hon oss att bli ännu bättre på att göra kloka helhetsbedömningar. Med elevers progression och lärande i centrum visar hon på vad formativ undervisning och systematiskt kvalitetsarbete handlar om. Hon uttrycker att lärarna i Uddevalla har en särskild plats i hennes yrkeshjärta ❤.

Fredrik Zimmerman föreläste om hur vi kan få fler pojkar att lyckas i skolan. Han gav oss konkreta tips på hur vi kan skapa bättre förutsättningar för en pluggkultur bland pojkar. En kultur som gynnar både flickor och pojkar. I en pluggkultur råder undervisning om studieteknik, att vi blir bra på något genom träning, medveten språkundervisning, nolltolerans till skojbråk, kortare tydligare skoluppgifter, uppföljning och återkoppling från lärare, hög vuxennärvaro. Fredrik betonar att även den allra minsta förändring i positiv riktning kan göra stor skillnad för en pojkes självbild och förutsättningar i livet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300