Så blir skolan varje elevs störste supporter

Genom grundlig kartläggning och systematiskt arbete för att stärka skolanknytningen har särskilda undervisningsgruppen Källan hittat framgångsrika verktyg för att öka skolnärvaro och gymnasiebehörighet.

Källans arbete har gett goda resultat för närvaro och studier

Sedan augusti 2018 har Källan deltagit i ett regionalt utvecklingsprojekt. Projektets övergripande namn är Plug Innan – tidiga insatser för fullföljda studier och bedrivs som 40 delprojekt i hela Västra Götaland.

Källans projekt, som är det enda från Uddevalla, har fått namnet Skolan skall vara varje elevs störste supporter. Projektet har tagit avstamp i aktuell forskning och personalen har framför allt arbetat utifrån begreppet skolanknytning.

- När vi gjorde vår nulägesanalys blev det tydligt att många elever har en bristande skolanknytning, tillsammans med svag elevidentitet och låg självkänsla, säger Stefan Larsson, enhetschef på Källan.

För att stärka skolanknytningen har Källan satsat på systematiska och målinriktade aktiviteter. De har arbetat fram ett kartläggningsmaterial för att kunna främja, mäta och följa upp skolanknytningen. Andra generella och systematiska aktiviteter som gäller för samtliga elever på Källan är till exempel:

Ett sakna-sms

Exempel på sakna-sms

 • bra- och saknasamtal (om eleven är frånvarande får de samtal/sms om att de är saknade, tillsammans med några positiva ord om vad som händer den dagen)
 • framgångsbrev (bara positiv feedback)
 • individuella måltavlor
 • bildstöd

Utöver det har skolan riktade aktiviteter till enskilda elever, till exempel skypeundervisning, en till en - undervisning, anpassad studiegång, uppsökande verksamhet, praktikplatser, särskild lärandemiljö, spelifierad verksamhet med mera.

Projektet och de metoder som arbetats fram har hittills gett mycket positiva resultat. Av 45 sakna-samtal/sakna-sms har eleverna i 30 fall dykt upp samma dag. 10 av 13 elever med tidigare fullständig skolfrånvaro kommer i dag fysiskt till skolan. Från att inga eller några få betyg när de börjar blev dryga 50 procent av eleverna behöriga till nationella program på gymnasiet.

De positiva resultaten bygger, utöver en genomtänkt pedagogik och förhållningssätt, på en bra struktur för implementering. Projektet har en ledningsgrupp som består av förstelärare Henrik Malmström som projektledare, specialpedagog Anna Holme, skolkurator Nicklas Wilenius, skolpsykolog Christel Nyberg samt enhetschef Stefan Larsson som projektansvarig. Även representanter från huvudmannanivå, verksamhetschef Peter Madsen, sektionschef Lisa Thörn och enhetschef Mathias Lind, har medverkat i projektet. Läsåret 18/19 fanns också studie- och yrkesvägledare Nina Ekdahl med i projektet.

- Att vi kunnat implementera arbetet så väl beror på att tankar och förslag har lyfts, utvecklats och förankrats i Källans verksamhetsutvecklingsgrupp som består av representanter från samtliga arbetslag, säger Stefan Larsson. Henrik och Anna har sedan stöttat implementeringsarbetet i arbetslagen.

Ytterligare lärdomar av projektet är att satsa på få aktiviteter som all personal kan genomföra, samt att vara uthålliga och se varje ny dag som en möjlighet till nystart.

Nu jobbar Källan med att sprida sina projektresultat i Uddevalla, men projektet har uppmärksammats även utanför kommunen. Före sommaren publicerades ett inlägg om distansundervisning på bloggen Spaningen.se, som är en tjänst från forskningsinstitutet RISE med information om vad pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Som en del av inlägget medverkar Henrik Malmström där han berättar om Källans närvarofrämjande arbete och hur distansundervisning kan fungera som ett verktyg för att öka närvaron i klassrummet.

Under september avslutas projektet med en slutkonferens i Göteborg.

- Vi har mycket att berätta och vi är stolta över vad vi lärt oss under projektet. Vi har sett så många fördelar med vårt arbete att det kommer att införlivas i vår ordinarie verksamhet, säger Stefan Larsson.

Ta del av projektpresentation från digital skolnärvarokonferens 4 maj Pdf, 895.8 kB.


För mer information kontakta gärna

Stefan Larsson
Enhetschef

Henrik Malmström
Förstelärare/projektledare

Sofia Reimer
Utvecklingsledare Göteborgsregionen (GR), Projekt Plug Innan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300