Lägesrapport för utvecklingsarbetet kring pojkars studieresultat

Utvecklingsarbetet kring pojkars studieresultat har sin grund i det arbete som fritidshemmen gjort med det normkritiska och våldspreventiva arbetet. Nu är alla medverkande skolor igång med aktiviteter efter en egen plan som är knuten till det systematiska kvalitetsarbetet.

De sju skolor som medverkar i utvecklingsarbetet är

 • Dalabergsskolan
 • Hovhultsskolan
 • Hogstorps skola
 • Västerskolan
 • Norrskolan
 • Forshällaskolan
 • Sommarhemsskolan

Skolorna har via det systematiska kvalitetsarbetet identifierat pojkars resultat i skolan - och de normer som hör därtill - som ett stort utvecklingsområde. Varje skola har nu utarbetat en plan utifrån de behov som skolan identifierat. Planen är ett stöd för hur de ska implementera arbetet kopplat till den egna skolans mål och organisering, samt till de politiska målen.

- Nu i uppstartsfasen handlar det mycket om strukturer och kunskapsinhämtning. Med anledning av Covid-19 har skolorna inte kunnat genomföra större föreläsningar som var planerade, men varje skola har påbörjat insatser utifrån planen, säger Unni Norén som är samordnare i projektet.

Exempel på insatser som pågår:

 • föreläsningar för den egna personalgruppen,
 • framtagande av en plan med tydliga mål och aktiviteter,
 • kunskapsinhämtning och bearbetning via Zimmermans bok,
 • genomlysning av läroplanen,
 • ökad vuxennärvaro på rasterna,
 • lagt in rörelsepass på alla lektioner under dagen för eleverna,
 • strukturer för att ha ökat fokus på läs- och skrivutvecklingen,
 • skapat trygghetsteam på skolorna,
 • organiserat klasser för att skapa ökad trygghet och studiero,
 • en medvetenhet kring hur man planerar undervisningen och vilket resultat det faktiskt ger,
 • jobbat med ledning och stimulans i undervisningen

- Nästa steg är att skolorna arbetar på och tar stöd när det behövs från utvecklingsenheten men att Zimmermans forskning hela tiden ligger som grund i arbetet. Det största arbetet är att få till en ”ögonöppnare” där skolorna får syn på sina egna mönster och strukturer i verksamheten och kopplar det till vad forskningen säger och hur det inskränker roller och förutsättningar för våra elever att lyckas.

Digitalt fortbildningspaket med Fredrik Zimmerman

Nu finns möjligheten för de skolor som är knutna till projektet att ta del av ett digitalt fortbildningspaket, producerat av Fredrik Zimmerman. Upplägget är att läsa ett kortare avsnitt i boken innan möte, reflektera över frågor och tillsammans på mötet och se en cirka 7-8 minuter lång film av Zimmerman där han beskriver och problematiserar avsnittet och hur personalen använder kunskapen utifrån den egna skolan – hur kunskapen kan göra så det blir bättre för eleverna.

För mer information, kontakta gärna

Unni Norén
Drogförebyggande samordnare

Läs tidigare nyhet om utvecklingsarbetet

Läs om när Fredrik Zimmerman besökte Uddevalla

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300