Ökad kompetens i samtalsmetod för problemlösning

Nu har grundskolan ökat kompetensen inom samtalsmetoden CPS, Collaborative and Proactive Solutions. En grupp lärare på Norrskolan har genomfört en fortbildning i användandet av metoden, varav tre nu är så kallade självständiga användare.

Norrskolans personal firade sina nya självständiga användare Eva Strid, Marina Oksjö och Erica Heed med blommor och diplom vid skolavslutningen.

Norrskolans personal firade sina nya självständiga användare Eva Strid, Marina Oksjö och Erica Heed med blommor och diplom vid skolavslutningen.

För två år sedan kunde du läsa här på Pedagog Uddevalla om ett utvecklingsprojekt kring en samtalsmetod för samarbetsbaserad problemlösning på några av våra skolor. Nu har en grupp lärare på Norrskolan genomfört en fortbildning inom CPS och tre av dem har nått en nivå som kallas självständiga användare. Det innebär att de behärskar metoden och använder den självständigt i sitt dagliga arbete.

Det är speciallärare Marina Oksjö samt lärarna Eva Strid och Erica Heed som har fullföljt CPS-fortbildningen under handledning av specialpedagog och biträdande rektor Camilla Bengtsson. Camilla Bengtsson är certifierad CPS-utförare och har gått utbildning för metodens upphovsman Ross W Greene.

Fortbildningen för att bli självständig utförare/användare går ut på att bland annat hantera de verktyg som är centrala inom metoden. Man kan exempelvis genomföra en så kallad ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems), som är en bedömnings- eller diskussionsguide för eftersläpande färdigheter och olösta problem. Ett olöst problem är en förväntning som eleven har svårt att uppfylla.

En självständig användare kan även genomföra så kallade Plan B-samtal, som är strängt strukturerade samtal där den vuxne och eleven samarbetar på så lika villkor som möjligt för att hitta en lösning på problemet som tar hänsyn till bådas perspektiv och som fungerar för dem båda - och som förebygger att eleven hamnar i svårigheter igen.

- Våra förhoppningar är att denna arbetsmetod skall gynna elevernas känsla av delaktighet när det handlar om sitt eget lärande, säger de tre kollegorna. Vi har nu under arbetets gång sett flera exempel på hur våra tankar kring ett olöst bekymmer ofta är felaktiga utifrån elevens egen upplevelse. Tillsammans med eleven har vi fått fram fler hållbara lösningar som vi sedan följt upp och arbetat vidare med. Eleverna, när de blivit vana vid modellen, har blivit duktiga på att uttrycka sig och reflektera över vad som är deras bekymmer och hur vi tillsammans kan lösa dem.

Vad är CPS?

CPS är en systematisk och tydligt strukturerad strukturerad samtalsmetod som grundar sig i förhållningssättet att barn gör rätt om de kan. Det innebär att vi vuxna ska se oönskat beteende hos elever som att de ännu inte har förmågan att göra det vi kräver av dem eller se att det finns begripliga och goda anledningar till att de beter sig som de gör. CPS-metoden erbjuder elever och vuxna möjlighet att ringa in och träna den förmåga hos eleven som behöver utvecklas.

Själva metoden går ut på att den vuxne och eleven tillsammans noggrant undersöker vad som orsakar problemen. Därefter tydliggör den vuxne vad som är dennes angelägenheter i samband med problemet, på ett sätt som eleven kan ta till sig och förstå. Tillsammans kommer de sedan fram till en lösning som även gör att eleven lär sig de tankefärdigheter som saknats. På sikt får eleven därmed redskap att
hantera utmaningar.

Upphovsmannen till CPS är Ross W Greene, som är psykolog och forskare knuten till Virginia Tech I USA. Han har skrivit flera böcker på temat barn med utagerande beteenden, med vilka CPS-metoden varit framgångsrik.

Läs om CPS på Källans hemsida

För mer information, kontakta gärna
Camilla Bengtsson
Specialpedagog/bitr rektor NorrskolanKommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300