Utvecklingsarbete för en skola fri från våld

Skolans personal måste kunna ifrågasätta och inte bekräfta könsstereotyper. Det betonade Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, under en kompetensutvecklingsdag om integritet och våldsprevention tillsammans med personal på Hogstorps skola.

Macus Svensson bertättar om pojkars normer och deras koppling till våld.

Marcus Svensson föreläste om kopplingen mellan pojkars normer och våld och hur skolan ska göra för att ge pojkar andra alternativ.

Utvecklingsarbetet på Hogstorps skola är en del av ett större utvecklingsprojekt tillsammans med förskolan. Syftet är att främja barns och ungas hälsa genom att bland annat fokusera på våldspreventivt arbete och hur man värnar om sin egen och andras fysiska och psykiska integritet. Arbetet har pågått på skolan sedan våren 2019. På fritidshemmet startade arbetet kring våldsprevention något år tidigare.

Fredagen den 21 augusti fick all personal på skolan ytterligare påfyllning av kunskaper samt möjlighet att titta på sin egen verksamhet med genusglasögonen. Då föreläste Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, om genus och jämställdhet och satte ett särskilt fokus på den snäva pojkrollens nära relation till våld och hur skolan ska jobba för att motverka den.

Våld, säger Marcus Svensson, är något som pojkar tidigt måste lära sig att förhålla sig till – att både bruka och bemöta. Detta budskap översköljer dem via leksaker, film, litteratur, läromedel och sociala media. Marcus Svensson lyfte här skolans möjlighet och framför allt skyldighet i att vara en kompensatorisk kraft i elevernas liv.

- Genom att tidigt skapa regler mot allt våld och alla sorters kränkningar, och att ständigt granska och ifrågasätta de normer som gäller för pojkar och flickor kan vi göra skillnad för alla elevers trygghet och prestationer i skolan. I skolans vardag måste olika former av könsstereotyper bemötas och inte bekräftas, säger Marcus Svensson.

- Det är väldigt tydligt beskrivet i olika styrdokument vad skolan ska göra i de här frågorna, och de skrivningarna vilar på gedigen vetenskaplig grund. Vårt privata tyckande i de här frågorna måste vi lämna utanför klassrumsdörren.

Fram till nu har elever och personal på skolan bland annat hunnit med att skapa och jobba intensivt med skolans värdegrundsord, format regler kring nolltolerans mot skojbråk, de har haft ett gemensamt projekt kring sagor, läst böcker och spelat teater. Personalen har ökat sina kunskaper om genus och jämställdhet och fått granska sitt eget förhållningssätt i frågan. Även vårdnadshavare har bjudits in till föreläsning på temat.

Bland personalen känns utvecklingsarbetet väletablerat och bildar nu en gemensam grund för både skola och fritidshem att stå på.

- Alla kollegor strävar åt samma håll, säger Anna Bröjer, fritidspedagog. Arbetet med värdegrundsfrågor genomsyrar de flesta aktiviteter vi genomför på fritidshemmet och i skolan. Vi diskuterar ofta olika dilemman eller svårigheter som dyker upp.

Även bland eleverna har effekterna av arbetet börjat synas, tycker Anna Bröjer.

- Vi upplever att vi har fått snabbare konflikthantering där barnen själva hittar lösningar. Barnen är duktiga på att bjuda in varandra i lekar och aktiviteter så vi ser inte lika ofta att barn är utanför.

Personalen på Hogstorps skola fortsätter nu under läsåret att fortbilda sig med inriktning mot att skapa en god skolkultur för alla, med Fredrik Zimmermans forskning kring pojkars antipluggkultur som grund. Rektor Denise van Hilst har höga förväntningar på sin personal och är tydlig med att utvecklingsarbetet är angeläget för att skolans och framförallt samhällets normer för flickor och pojkar ska kunna förändras. Det handlar om att utveckla ett genomtänkt förhållningssätt, snarare än ett projekt, och att förhållningssättet ska genomsyra hela verksamheten.

- Ibland är engagemanget en påskbrasa, ibland en lägereld, säger rektor Denise van Hilst. Så måste det få vara, bara vi håller elden levande.

Om utvecklingsarbetet kring integritet och våldsprevention

Utvecklingsarbetet har drivits med stöd från Hälsokällan, en del av Fyrbodals kommunalförbund, som har fått medel till arbetet från Folkhälsokommittén i Västra Götaland. Även 13 förskolor i kommunen deltar i utvecklingsarbetet.

Läs tidigare nyhet om Hogstorps arbete

För mer information kontakta gärna

Jessica Svensson
Projektledare Hälsokällan

Denise van Hilst
Rektor Hogstorps skola

Personal som diskuterar.

Personalen fick möjlighet att diskutera och reflektera över föreläsningens innehåll vid flera tillfällen. Jessica Svensson från Hälsokällan är med och bollar idéer.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300