Lucka 20: Verktyg för en god kultur

I en tid som präglas av oro och svåra beslut på alla nivåer är kanske inte organisationsutveckling det som ligger överst på en arbetsplats agenda. Det finns dock snabba och enkla verktyg för både analys och utveckling, som kan vara bra för alla att ha med sig i sin vardag i både med- och motgång - och som fungerar i arbetslaget såväl som i klassen.

Ordet TEAM omgivet av figurer som samarbetar.

Forskning visar att organisationskulturen är en avgörande faktor för att bli en framgångsrik verksamhet. Begreppet organisationskultur handlar om vanor, värderingar, oskrivna regler och stämning på arbetsplatsen (eller klassrummet). Ofta tar sig organisationskulturen sitt uttryck i medarbetarnas beteenden. Kulturen är outtalad och ofta svår att sätta fingret på.

En god organisationskultur kännetecknas genom att organisationens kärnvärderingar delas av många i gruppen och att de har ett starkt inflytande på arbetet.

Tre råd för att levandegöra kärnvärderingar

 1. Utveckla arbetssätt som stödjer värderingarna och en systematik för att leda kulturen.
 2. Beskriv värderingarna som önskvärda beteenden som alla förstår och kan arbeta efter.
 3. Gör regelbundet mätningar av kulturen genom dessa beteenden. Använd med fördel ett mentimeterverktyg som ger direkt återkoppling. Gruppen ser direkt sina styrkor och förbättringsområden och kan ha en dialog om dessa i anslutning till mätningen.

ÖRP

Kommunens värdeord Öppenhet-Respekt-Professionalitet ska genomsyra förhållningssätt och påverka såväl strategiskt arbete som mer operativt arbete i organisationen. Här finns tips på hur man kan arbeta vidare med värdeorden.

Etiska trappan ger tillit

Trappa med tre steg.

Tillit är en ledningsfilosofi som förutsätter en god organisationskultur. I boken Vägar till en god kultur – Tillit, lärande och etik av Louise Bringselius beskriver författaren en så kallad "etisk trappa" där alla steg behäver vara uppnådda och i balans för att medarbetare ska kunna känna tillit, engagemang och prestera väl.

 1. Första trappsteget är lagar och regler. Här återfinns professionens lagstiftning och regelverk, men också professionella normer, som skapar förutsägbarhet och konsekvens.
 2. Andra trappsteget är resultatfokus som handlar om resultat och effektivitet på organisationsnivå.
 3. Tredje steget är omhändertagande, som baseras på att beslut fattas fattas med avsikt att att skapa så mycket värde som möjligt för så många individer som möjligt.

Källor

Vad är organisationskultur, utbildning.se

Så utvecklas organisationskulturen, Kvalitetsmagasinet

Bringselius, L. 2020.Vägar till en god kultur – Tillit, lärande och etik.


Kategorier

Julkalender Ledarskap

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300