Digitala böcker

Welib - digitalt bibliotek

Nu är det enklare att använda skolbiblioteket som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, som det står i läroplanen. Logga in och ta del av över 30 tusen digitala böcker. Ni hittar dit via bokmärkesfliken i webbläsaren Google chrome eller länken och det behövs inga extra användarnamn eller lösenord.

Samlingar i Welib

En samling är en förteckning över böcker och resurser och skolbibliotekariernas ambition är att använda funktionen för att lyfta fram resurser inom ett avgränsat tema eller för en viss åldersgrupp.

Läs mer på Inblicken om våra samlingar i Welib

Inläsningstjänst

I Inläsningstjänst bibliotek hittar du inlästa läromedel och lättläst skönlitteratur. Ni hittar dit via bokmärkesfliken i webbläsaren Google chrome eller länken här och loggar in med Google.

Digital pedagogik

Mediapoolens “Digital pedagogik” innehåller filmer, Tv-program, artikeldatabas samt en del digitala böcker. Här finns även teman och färdiga lektionsförslag.


Förslag på sidor