Ämnesintegrerad ANDTS-vecka på Västerskolan

Under vecka 21 arrangerade Västerskolan för första gången en temavecka med fokus på ANDTS, det vill säga alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. I stället för schemabrytande aktiviteter valde skolan att integrera temat i den ordinarie undervisningen. Många externa aktörer var också inbjudna under veckan för att träffa eleverna på rasterna och berätta om sina verksamheter.

Drogförebyggande samordnare Unni Norén, kurator Anna Kullander samt Emelie Andersson, Kompassen informerar elever framför Västerskolans entré.

Drogförebyggande samordnare Unni Norén, kurator Anna Kullander samt Emelie Andersson, Kompassen, informerar elever framför Västerskolans entré.

För planeringen av temaveckan stod en personalgrupp bestående av två lärare, två socialpedagoger, kurator och skolsköterska. Även elevrådet har varit involverade i planeringen.

Det har varit olika teman i olika årskurser, niorna har haft flest teman. Alla elever har haft minst en lektion varje dag med fokus på ANDTS, sammanlagt sex lektioner per årskurs.

Under veckan har skolan haft besök varje dag av externa gäster som informerat eleverna på skolgården; Fritidsgårdarna, Fältassistenterna, Anhörigcentralen, Drogfri Ungdom, öppenvårdsmottagningen Kompassen och Svenska kyrkan.

Skolan har också tagit hjälp av grundskolans drogförebyggande samordnare Unni Norén, som deltagit i planeringen för veckan och genomfört lektioner/föreläsningar för elever och vårdnadshavare, men också varit tillgänglig som ett stöd för planering i de olika ämnena.

- Det är viktigt att integrera ANDTS i skolämnena som det står i kursplanerna, säger Unni Norén. Elever efterfrågar mer undervisning inom ANDTS eftersom de varje dag - genom sociala medier, filmer och musik - möts av budskap som kan vara svåra att veta källan bakom. Att skolan har en undervisning som är vetenskapligt grundad inom ANDTS blir därför väldigt viktigt i dagens samhälle.

För att göra planeringsarbetet enklare till nästa gång temaveckan ska genomföras kommer skolan att utvärdera undervisningen och därefter samla lektionsidéer och material i en idébank.

Kurator Anna Kullander är med i planeringsgruppen och hon har redan tankar kring hur de kommer att utveckla nästa läsårs temavecka.

- Vi tänker att veckan ska bli återkommande, men nästa gång kanske vi erbjuder ett bredare tema med fokus på hälsofrämjande aktiviteter och på en meningsfull fritid. Vi hoppas då kunna bjuda in ännu fler föreningar, det har varit uppskattat bland eleverna, säger Anna Kullander.

Västerskolans tips för temavecka ANDTS

 • Var ute i god tid med planering
 • Integrera i de ordinarie ämnena
 • Utgå från ett hälsofrämjande perspektiv
 • Forma arbetsgrupp med olika kompetenser
 • Välj vecka på året med omsorg
 • Ta hjälp och stöd av externa aktörer
 • Ha ledningens stöd, organisera tid till planering
 • Gör det till en rimlig uppgift
 • Ta hjälp av färdigt material, exempelvis ANDT på schemat

Vad säger styrdokumenten?

Skolverket säger att alla elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt en miljö som präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör ANDTS integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Skolans ANDTS-uppdrag handlar därför inte bara om att förmedla substanskunskap. ANDTS-frågorna behöver belysas i ett vidare perspektiv. ANDTS-relaterade teman finns i flera kursplaner, bland annat Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi, Kemi, geografi och religion.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300