Utvecklingsarbete i svenska som andraspråk och matematik

26 undervisande lärare i svenska som andraspråk och matematik från samtliga stadier har träffats vid fem tillfällen under läsåret för att arbeta med hur vi kan utveckla undervisningen i ämnena så att våra elever ges bättre möjligheter att nå gymnasiebehörighet. Just dessa ämnen, tillsammans med svenska och engelska, är angelägna för eleven att få godkänt betyg i annars kommer de inte in på gymnasiet. Syftet med träffarna har varit att ta fram en plan för utvecklingsarbetet.

Pussel med viktiga bitar för att få till en bra plan.


Lärarna har tillsammans med skolutvecklare Gunnar Spångberg och Charlotta Olsson analyserat och fördjupat sig i statistik över kunskapsresultat, nationella prov och resultatutveckling över tid. Elever har intervjuats om vad de tycker är lätt och svårt i ämnet samt hur de tycker att de lär sig bäst.

Gruppen har haft fördjupande samtal med lärarkollegor och en enkätundersökning har genomförts över lärares uppfattning om elevers styrkor och svårigheter men även vad de själva tycker är enkelt respektive utmanande att undervisa om.

Skolutvecklarna har tagit fram lokal statistik över behörighet för att ihop med betygsstatistiken, intervju- och enkätsvaren få en bild av vilket behov av fortbildning som finns. Därtill har gruppen lyft blicken utåt och läst forskningsrapporter och litteratur i ämnena.

Fokusområden att arbeta vidare med

Analysarbetet har lett fram till några specifika fokusområden.

Fokusområden för matematik:

 • grundläggande taluppfattning
 • problemlösning.

Fokusområden för svenska som andraspråk:

 • strategier och stödstrukturer för läsförståelse
 • skrivande av olika texter
 • flexibiliteten kring organisationen för undervisning.

Gemensamma fokusområden för de båda ämnena:

 • elevers delaktighet
 • möjlighet till att muntligt kommunicera och träna
 • progressionen och utvecklingen inom ämnena över stadiegränserna.

Tillsammans med rektorsgruppen kommer gruppen under hösten försöka ta fram en plan för hur samtliga av våra skolenheter ska arbeta vidare med de resultat som analyserats fram.

Boktips i matematik

 • Matematiska samtal i klassrummet-vägar till elevers lärande (Liber)
 • Tal och tanke (Studentlitteratur)
 • Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen, Bentley och Bentley

Boktips i svenska som andraspråk

 • Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras?, Anna Kaya
 • Stärk språket stärk lärandet, Pauline Gibbons

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300