Skolan nödvändig motvikt mot porrindustrins påverkan på barn och unga

Ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ändå finns våldsam pornografi för våra barn och elever att ta del av bara några knapptryck bort. Om vad det beror på och om hur förskolan, skolan och vuxenvärlden bör agera för att kunna vara en motverkande kraft berättade föreläsare Marcus Svensson under två föredrag för skolpersonal och föräldrar den tredje november.

– Vi måste starta en folkrörelse här och nu, säger Marcus Svensson.

Marcus Svensson på Östraboteaterns scen.

Marcus Svensson berättar om hur tillgängligheten till pornografi med våldsinslag påverkar unga relationer och om hur förskola och skola måste arbeta aktivt för att motverka det.

Det var Hälsokällan Fyrbodal som erbjöd förskolepersonal, skolpersonal och vårdnadshavare i Uddevalla kommun två föreläsningar på Östraboteatern med Marcus Svensson, före detta gymnasielärare, nu sakkunnig och föreläsare i jämställdhetsfrågor.

Frågan för dagen handlade om pornografi; hur den ser ut idag, vilka krafter och idéer formar utbud och tillgänglighet, och hur den påverkar våra barn och elever.

Hur ser pornografin ut idag?

Marcus Svensson berättade att undersökningar visar att barn är i genomsnitt runt 12 år gamla när de själva aktivt börjar konsumera porr på nätet, och många yngre har ofrivilligt exponerats för porr. Förnedring, underordning och våld mot kvinnor är vanliga inslag och enligt forskning innehåller nästan nio av tio scener i porren olika former av våldshandlingar. Exempelvis kan det handla om slag, strupgrepp och verbalt våld.

- Samma mängd av våld, men i ett annat sammanhang, hade lett till polisanmälan. Men bara för att sex är inblandat ses våldet som något som kan fredas från kritik; att det handlar om individens val och rätt till yttrandefrihet.


Marcus på scenen, många böcker står framför honom.

Trivialisering, radikalisering och avhumanisering

Vårdinstanser, polis, kvinnorättsorganisationer och ungdomarna själva vittnar om övergrepp, skador och dödsfall som med sannolikhet har utförts med pornografin som inspirationskälla. Ändå lyckas starka liberala krafter skapa tveksamhet kring porrens skadeverkningar. Kunskapsläget kring hur porren påverkar unga människor och deras relationer har dock förbättrats under senare tid, och sakkunniga personer för fram frågan på agendan allt oftare. I en undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter från Folkhälsomyndigheten står att läsa att effekter av porrkonsumtion kan resultera i en trivialiserande inställning till mäns våld mot kvinnor och att detta troligtvis beror på pornografins innehåll som i stor utsträckning innehåller dominans och våld mot kvinnor. Marcus Svensson nämner i sammanhanget Katarina Wennstam, som jämför sexbrott med våldsbejakande islamism eller högerextremism. I alla de sammanhangen sker en sorts radikalisering där våldet blir normaliserat och att den som våldet riktas mot avhumaniseras.

Bemöt åsikter med kunskap

För att förklara varför pornografin ser ut som den gör idag, och hur den kan vara så lättillgänglig tog Marcus Svensson stöd av en mängd auktoriteter inom bland annat filosofin, pedagogiken och genusvetenskapen. Han berättade om hur företeelser och strömningar inom religion, kultur, politik och vetenskap genom tiderna har påverkat synen på kvinnor och män och på hur vi lever tillsammans. Marcus gav bland annat förklaringsmodeller till vilka mekanismer som upprätthåller en ojämlik tillvaro, han problematiserade och ifrågasatte hur fri den fria viljan egentligen är samt visade hur stora ekonomiska intressen kan påverka lagstiftning och därigenom gynna företag vars verksamhet är tveksam. Framför allt betonade Marcus Svensson att, genom att ha kunskaper om allt detta, blir det möjligt för förskollärare, lärare, föräldrar och andra viktiga vuxna att på ett sakligt sätt bemöta porrliberala åsikter vilka påtagligt avviker från skolans värdegrund samt kränker mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.

- Skolan ska inte vara neutral, säger Marcus Svensson. Vi ska ta ställning mot övergrepp och undervisa om mänskliga rättigheter. Det handlar i allra högsta grad om att efterleva skolans värdegrundsuppdrag.

Skolan måste agera motvikt -nu!

Marcus betonade det ansvar som åligger förskolan och skolan att undervisa på ett sätt och med ett innehåll som motverkar att barn och elever får sin sexualundervisning och människosyn från porren. Han välkomnar de nya och förtydligade skrivelserna i läroplanen som träder i kraft 2022 och som rör sexualitet, samtycke och relationer, men understryker att arbetet mot pornografins skadeverkningar måste starta i detta ögonblick.

- Vi måste starta en folkrörelse, som börjar här och nu! säger Marcus Svensson.

Som exempel tog Marcus Black lives matter och hur protesterna mot rasism har kunnat växa till en folkrörelse genom att kunskap om människors olika villkor genom historien samt synliggörande av samhälleliga strukturer gjort skillnad för vad människor accepterar och inte.

- Elever idag får inte grundläggande kunskap om den kamp som kvinnorna, halva mänskligheten, fört mot sin underordning och för sina rättigheter. Ta exempel som kampen för kvinnlig rösträtt eller sexköpslagen 1999. Sverige var första landet i världen som kriminaliserade köparen, vilket verkligen innebar ett paradigmskifte för hur vi ser på prostitution, kvinnor och män. Hur många undervisar om det? undrar Marcus Svensson.

Läs och lär mer

Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi
Marcus Svensson, Skolvärlden 7 februari, 2020

Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga
Marcus Svensson, Skolvärlden 14 februari, 2020

Kunskap måste trumfa porrliberalism
Marcus Svensson, GP 2 september, 2021

UR Samtiden - Suntprat
Här berättar Harry Skärlund, som själv har erfarenhet av porrberoende, om hur man kan prata med barn och unga om nätporr.

UR Samtiden - Porren - elefanten i rummet
Föreläsningar och samtal om porrens påverkan på ungdomar, folkhälsan och sexualiteten.

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer
Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Ändringarna ska tillämpas från höstterminen 2022.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300