Lucka 2: Dalabergsskolans elever lär sig bli aktiva åskådare

Våldsförebyggande arbete har pågått på Dalabergsskolan under flera år och blivit ett av skolans förhållningssätt. Nu gör alla klasser och fritidshem på Dalabergsskolan återigen en större gemensam satsning för att utveckla metoder som förhindrar kränkningar och våld.

Ann-Christin Hjelm och Martin svärd i ett klassrum.

Ann-Christin Hjelm, kurator och Martin Svärd, rektor, genomför workshops med år 4-6 om Våldspyramiden och om hur elever blir aktiva åskådare som kan förhindra konflikter.

Kunskaper om normer, makt och jämställdhet har tillsammans med nolltolerans mot kränkningar varit viktiga verktyg i skolans arbete för att öka trygghet och trivsel bland eleverna. Skolan har satsat på få men konkreta åtgärder som alla på skolan har hjälpts åt att genomföra.

- Vi jobbar hela tiden på att hålla vårt våldspreventiva förhållningssätt levande, men nu gör vi ett omtag för att föra upp de här frågorna ännu högre på agendan, säger Martin Svärd, rektor.

Olika grader av våld

Det utvecklingsområde som skolan ringat in den här gången är att öka kunskapen om och träna på att vara en så kallad aktiv åskådare. En aktiv åskådare är en person som har strategier för hur den kan ingripa om en situation med lindrigt våld uppstår.

Vad som är lindrigt våld ringas in med hjälp av Våldspyramiden, som också är en gemensam utgångspunkt för alla klassers arbete. Våldspyramiden beskriver olika nivåer av våld där det grövsta våldet är längst upp och det mest lindriga våldet längst ner. Skolan har här hämtat inspiration från Borås stad, som jobbat utifrån metoden med aktiva åskådare och pyramiden under många år.

- Våldspyramiden är ett verktyg för att hjälpa eleverna att få syn på det som händer i vardagen. Det lindriga våldet förekommer ofta men alla kanske inte skulle anse att det handlar om våld, säger Martin Svärd. Det kan handla om skämt på någon annans bekostnad, dömande blickar eller kränkande bilder. Normaliserar vi det lindrigaste våldet är det nära till nästa nivå i pyramiden, som inbegriper mer fysiskt våld.

Eleverna ger konkreta råd

Arbetet med aktiva åskådare kommer att pågå ända fram till jullovet. Under de här veckorna genomför Martin tillsammans med skolans kurator Ann-Christin Hjelm och skolsköterska Catrin Hallberg en workshop i alla klasser i fyran, femman och sexan. I klasserna pratar de om olika sorters våld med hjälp av nämnda våldspyramid, och de gör också ett litet rollspel för eleverna.

I rollspelet som genomförs i klass sex skäller kurator Ann-Christin ut skolsköterska Catrin för att hon inte kan spela fotboll, och Martin tar hjälp av eleverna för hur han ska ingripa eller avleda situationen. Många bra och kreativa lösningar från eleverna föreslås.

- Du kan hämta en vuxen, säger en elev.

- Gå fram och säg hej, säger en annan elev.

- Säg: Bry dig inte om den personen, var med oss i stället, säger någon.

- Säg: Kolla fågeln där borta (för att avleda uppmärksamheten), säger en annan.

Alla klasser fördjupar sina kunskaper

Under de fem veckorna arbetar alla klasser och fritidshem på olika sätt med att öka kunskapen kring Våldspyramiden och hur man är en aktiv åskådare, genom att bland annat se på flera filmer, diskutera och göra egna rollspel. Lärare och elevhälsa har satt ihop en gemensam idébank med filmer, texter, lektioner och diskussionsuppgifter om mobbning, vänskap och normer.

Eleverna får också en uppgift till rasterna: att försöka att träna på att vara en aktiv åskådare.

- Under de sista veckorna gör vi utvärderingar i klasserna. Har de kunnat använda sina nya kunskaper; vad har gått bra och vad behöver vi träna mer på? Det blir spännande att ta del av, säger Martin Svärd.

Tre personer gör rollspel i ett klassrum.

Rollspel pågår. Martin Svärd får tips från eleverna på hur en konflikt kan avledas.

Förändringsprinciper för våldspreventivt arbete enligt Borås stad

 • Öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
 • Öka medvetenheten om jämställdhet.
 • Öka kunskapen om och träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld.

Läs mer på borås.se

Läs tidigare nyhet om Dalabergsskolans arbete för trygghet och studiero

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300