Elevernas trygghet i fokus: Hogstorps skola fick utbildning i våldsprevention

Hogstorps skola har gått en utbildning i våldsprevention med fokus på att öka medvetenheten om våld och destruktiva könsnormer samt på hur man är en aktiv åskådare i våldssituationer. Genom utbildningen tar Hogstorps skola ett viktigt steg mot en tryggare och mer jämställd miljö för alla elever.

Stina Graad i ett klassrum. Hon visar våldspyramiden.

Stina Graad, utvecklingsledare i Borås, höll i en våldspreventiv grundutbildning för Hogstorps skola. Ett viktigt verktyg i arbetet mot våld är våldspyramiden, som hjälper till att uppmärksamma det lindriga våldet och dess koppling till det grövre.

 

Den 14 juni genomförde Hogstorps skola en grundutbildning i våldsprevention. Utbildningen arrangerades av Hälsokällan Fyrbodal och leddes av Stina Graad, utvecklingsledare vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad.

Tre förändringsfaktorer utgör ramverket

Utbildningen baserades på tre förändringsfaktorer som varit ramverket i ett omfattande utvecklingsarbete i Borås stad. De tre faktorerna är:

 1. Öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
 2. Öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.
 3. Att lära sig att vara en aktiv åskådare.

Stina Graad berättade om våldets olika former och hur viktigt det är att se och agera mot det lindriga våldet. Ett centralt verktyg i det preventiva arbetet är våldspyramiden, som är en modell för att illustrera hur våld kan indelas i olika steg och hur lindrigt och grovt våld hänger ihop. Fokus låg på så kallad universell våldsprevention, som riktar sig till alla elever, oavsett vilken risknivå de befinner sig i. Vidare belyste Stina Graad hur könsnormer och förväntningar kan skapa våld, med betoning på att skolan måste arbeta aktivt med normer och öka medvetenheten kring hur dessa påverkar oss.

En annan central del av utbildningen var att vara en aktiv åskådare. Deltagarna fick lära sig strategier för att ingripa mot våld och skapa trygga rutiner. Målet är att avbryta våldshandlingar och förhindra att de upprepas. Dessutom genomfördes praktisk träning i att vara en aktiv åskådare för att stärka deltagarnas förmåga att agera i våldssituationer.

Stina Graad avslutade med att understryka hur viktigt det är att få till en systematik i arbetet framåt, för att det inte ska vara knutet till personerna här och nu.

-Systematik är A och O! För att få ett hållbart våldspreventivt arbete behövs en tydlig systematisk väg framåt.

Utveckla tidigt våldsförebyggande arbete

Utbildningen är en av insatserna i projektet En vardag fri från våld som drivs av Hälsokällan Fyrbodal. Hälsokällan har under år 2023–2024 beviljats projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten för att tillsammans med förskolor, skolor och fritidshem i Uddevalla och Tanums kommun utveckla det tidiga våldsförebyggande arbetet.

Stina Graad och en personalgrupp som diskuterar

Dagen innehöll flera praktiska inslag med diskussioner och övningar.

Personalens respons

Hogstorps skola har tidigare deltagit i projektet Barns integritet tillsammans med Hälsokällan under åren 2019-2020 där all personal varit delaktiga i att utveckla gemensamt förhållningssätt och värdegrund med fokus på trygghet och nolltolerans mot våld. Kunskap och engagemang för de här frågorna är väletablerat på skolan.

Detta till trots, efter utbildningen 14 juni uttryckte många lärare att de fått värdefulla pusselbitar för helhetsbilden av samt en djupare förståelse för våldsprevention. ”Man blir aldrig fullärd och utvecklas hela tiden”, sa en pedagog. En annan pedagog sa: "Att arbeta framförallt mot det vi kallar för det lindriga våldet känns meningsfullt." En av pedagogerna reflekterade: "Vi kan inte tillåta att elever gör saker mot varandra som vuxna inte får. Vi måste stoppa barnen i tid."

Pedagogerna betonade också vikten av att inkludera alla kommunens verksamheter i det våldspreventiva arbetet.

Borås stads satsning: Borås fritt från våld

2015-2019 genomförde Borås Stad ett socialt investeringsprojektet för våldsprevention under namnet "Borås fritt från våld" med syftet att minska våldet och ta fram ett hållbart systematiskt våldspreventivt arbete. Idag fortsätter insatserna inom stadens mötesplatser och öppna ungdomsverksamheter.

Läs mer & lyssna

Projekt ska fortsätta utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet

Hogstorps skola håller värdegrunden levande i vardagen

Fyrbodalspodden gästas av Stina Graad och Moa Andersson

Läs om projektet på Fyrbodals webbplats

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300