Användbara resurser för språkutvecklande arbetssätt

Resurser kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i relation till Lgr11:

Resurser kopplade till lärare och elevers förståelse av hur man lär, samt tankemodeller som ger eleven stöd att utvecklas.

Resurser kopplade till hur man kan träna och utveckla elevers förståelse, förmågeutveckling och begreppsliga förståelse.

Resurser kopplade till klassrumsmetoder och verktyg för arbete med begreppsbildning.

Övriga resurser:

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00