Information och regler för skolplacering


Antagningsregler för kommunal verksamhet

Kommunen har en skyldighet att organisera sin grundskoleverksamhet så att eleverna har möjlighet att ta sig till sin skola på ett bra sätt. När en skola inte har en möjlighet att ta emot alla elever som ansöker om plats måste kommunen ha regler för hur anvisning av skola ska ske. Kommunen kan enbart anvisa en kommunal skola. Fristående skolor svarar själva för antagningen och för hur många elever de kan ta in.

Inför läsåret 2022/2023 innebär det att det finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 7.

Vårdnadshavarna har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Alla vårdnadshavare och elever i Uddevalla kommun får förslag om skolplacering och ges möjlighet att lämna önskemål om annan skolplacering vid följande tillfällen:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.
  • Vid inflyttning till kommunen

Relativ närhet/"närhetsprincipen" enligt skollagen: Skollagen ger inte en vårdnadshavare rätt att kräva en viss skola för sitt barn. En elevs önskemål om skola får inte medföra att en annan elev inte kan gå i en skola nära hemmet eller inte får en acceptabel skolväg.

Antagning till förskoleklass

Eleverna som ska börja i förskoleklass och som är folkbokförda inom en skolas upptagningsområde får ett förslag om placering på skolan. Vårdnadshavare som är nöjda med förslaget behöver inte göra något för att acceptera förslaget till skolplaceringen. Har ditt barn behov av fritidshemsplats ansöker du om det så snart som möjligt och senast 30 april. Ansökan till fritidshem görs via Barn och utbildnings e-tjänst.

Vill man som vårdnadshavare lämna önskemål om annan skolplacering gör man det genom att använda Barn- och utbildnings e-tjänst. Om man är två vårdnadshavare så behöver båda logga in var och en för sig. En vårdnadshavare gör själva ansökan om annan skola. För att ansökan sedan ska bli giltig behöver även den andra vårdnadshavaren godkänna önskemålet.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. Blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt Pdf, 98 kB.

Urvalskriterier ansökningar förskoleklass

Urvalet sker utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola. En elevs önskemål om skola får inte medföra att en annan elev inte kan gå i en skola nära hemmet eller inte får en acceptabel skolväg.

Av beslut från Skolinspektionen (Ärende 41-2013:6849) framgår det att till exempel syskonförtur inte får rangordnas som urvalsprincip före närhetsprincipen. Syskonförtur används därför inte som urvalsprincip till Uddevalla kommuns grundskolor.

Förskolechefer har under slutet av hösten 2021 meddelat ifall något barn har skäl ur ett elevhälsoperspektiv för placering på viss skola. Dessa ärenden granskas under skolplaceringsperioden.

Folkbokföringsadress

Vid både förslag till skolplacering och hantering av de önskemål om annan skola som lämnas så  ser vi till elevens folkbokföringsadress under perioden då man får förslaget till skolplacering och tills dess ansökningstiden löper ut (det vill säga till och med 7 februari 2022) om inte annat kan styrkas genom att visa till exempel att ändring av folkbokföringsadress har lämnats in till Skatteverket. Genom att logga in i e-tjänsten kan man informera om planerad ändring av folkbokföringsadress.

​Antagning till årskurs 7

Elever som ska börja årskurs 7 ska få en ny skolplacering även om man redan går på en skola som har både F-6 och 7-9.

Eleverna får förslag till skolplacering inför årskurs 7 utifrån på vilken skola eleven har gått i årskurs 6. Inflyttande elever får förslag om skolplacering utifrån vilket upptagningsområde man flyttar till.

Vårdnadshavare som är nöjda med förslaget  behöver inte göra något mer utan anses ha accepterat förslaget till skolplacering. Vill man som vårdnadshavare lämna önskemål om annan skolplacering gör man det genom att använda Barn- och utbildnings e-tjänst Om man är två vårdnadshavare så behöver båda logga in med sitt personliga lösenord för att ansöka och bekräfta ett önskemål om annan skola.

Urvalskriterier ansökningar inför årskurs 7

Urvalet sker utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola. En elevs önskemål om skola får inte medföra att en annan elev inte kan gå i en skola nära hemmet eller inte får en acceptabel skolväg.

Rektorer för avlämnande skolor i årskurs 6 har under slutet av hösten 2021 meddelat ifall någon elev har  skäl ur ett elevhälsoperspektiv för placering på viss skola. Dessa ärenden granskas under skolplaceringsperioden.

Indelning i klasser inför höstterminen

Det är rektor på respektive skola som beslutar om klassindelning inför höstterminen. På de 7-9-skolor där det är aktuellt med indelning i elevens val etcetera så kommer man att samla in önskemål om det på respektive skola under våren efter det att de definitiva skolplaceringarna har meddelats.

Vem/vilka får material hemskickat om skolplacering inför höstterminen 2022?

Om ni är två vårdnadshavare som bor på olika adresser så får båda information hemskickad. Om ni accepterar förslaget om skolplacering så behöver ni inte göra något mer utan anses ha accepterat förslaget.

Vill man som vårdnadshavare lämna önskemål om annan skolplacering än förslaget gör man det genom att använda Barn- och utbildnings e-tjänst Observera att om man är två vårdnadshavare så behöver båda logga in för att ansöka och bekräfta ett önskemål om annan skola för att ansökan ska vara giltig.

Upp

Antagning till fristående skolor

En fristående skola är en skola som har fått tillstånd från Skolverket att bedriva verksamhet och står under tillsyn av Skolinspektionen. Den får ekonomisk ersättning (elevpeng) från kommunen för varje elev som är inskriven i skolan. Kommunen är inte huvudman för skolan.  Det betyder att den fristående skolan organiserar sin verksamhet själv och fattar egna beslut om sin verksamhet.

I kommunen finns för närvarande tre fristående skolor F-9; Hällebergsskolan, Fridaskolan och Stenbackeskolan. Till samtliga fristående grundskolor ska ansökan ske digitalt via Barn- och utbildnings e-tjänst

Hur lämnar man in ansökan om annan skola?

Ansökan till annan skola ska lämnas mellan den 26 januari och 7 februari 2022 via Barn- och utbildnings e-tjänst

Observera att båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan för att den ska vara giltig. Det finns möjlighet för en vårdnadshavare att ge fullmakt till den andre för att hantera önskemålet om skola. Kontakta administratör på någon av skolorna för att få en fullmaktsblankett.

Logga in med e-legitimation

Du kan logga in med e-legitimation/BankID för att följa ditt ärende i e-tjänsten eller för att ändra dina uppgifter.

Logga in med kontouppgifter

Har du inte tillgång till e-legitimation kan du logga in med kontouppgifter som du får genom att skicka e-post till grundskolan@uddevalla.se.

Ändra ansökan

Ansökan kan ändras fram till den 7 februari.

Gå in under ”Mina ärenden” och välj vilket ärende du vill ta bort och göra om.

Undvik att vara inloggade i e-tjänsten samtidigt

Om båda vårdnadshavarna är inloggade i e-tjänsten samtidigt så finns det risk för att den enes önskemål inte noteras på ett riktigt sätt.

Upp

Hjälp och support

Alla administratörer på grundskolorna kan hjälpa till med frågor om skolorna.

På ett särskilt supportnummer kan du under perioden 26 januari-7 februari få svar på frågor om riktlinjer för årets skolplaceringar eller support för att lämna in din ansökan om annan skola. Om du accepterar förslaget om skolplacering som har skickats hem i januari behöver du inte göra något. 

Vi har vårt Kontaktcenter i Rådhuset på Kungsgatan 29. Dit är ni är välkomna om ni önskar personlig kontakt och hjälp när det gäller skolplacering. Ta med din legitimation så går det snabbare och blir enklare för oss att hjälpa dig!

Även Mötesplats Dalaberg och Mötesplats Tureborg kan hjälpa till. Den som inte har tillgång till en dator kan låna en dator på något av kommunens bibliotek.

Den som har skyddade personuppgifter kan inte göra en ansökan via webbsidan. En blankett måste användas istället. Du beställer en blankett genom att kontakta en administratör.

Du kan lämna din ansökan om annan skola digitalt på vår e-tjänst mellan följande datum:
26 januari-7 februari 2022
Därefter stängs tjänsten. I månadsskiftet februari/mars kommer besked om slutlig skolplacering att skickas hem med brev.

Vad händer efter inlämnad ansökan om annan skola?

Ansökningar om annan skola bearbetas under februari. Det är skolan som har antagit ditt barn som skickar ut placeringsbeslut. Besked om att önskad plats inte har kunnat erbjudas skickas inte ut.

Upp

Fritidshem

Om du har ett omsorgsbehov före och/eller efter förskoleklassens verksamhet är slut ansöker du om fritidshemsplats. Fritidshemsplats erbjuds till den som arbetar eller studerar eller till de barn som har särskilda skäl. Avgift tas ut enligt reglerna för maxtaxa.

Om ditt barn har behov av fritidsplats, ansöker så snart som möjligt och innan 30 april.

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamhet erbjuds i olika former till barn som går i förskoleklass till och med 13 års ålder. För 10-13-åringar finns öppen fritidsverksamhet på Skogslyckan och Dalaberg samt i Ljungskile.
Ansökan görs via Barn och utbildnings e-tjänst.

Upp

Mottagande i grundsärskolan - tidigast från årskurs 1

Den elev som inte kan nå kunskapskraven för grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning kan ha rätt att mottas i grundsärskola. En utredning måste göras som visar på detta. Grundsärskolan har två inriktningar, inriktningen ämnen med ungefär samma ämnen som i grundskolan och inriktningen ämnesområden varvid undervisningen delas in i fem övergripande områden. Undervisningen kan ske i de särskilda särskoleklasser som finns vid några kommunala skolor eller så kan eleven få sin grundsärskoleundervisning som integrerad elev i t.ex. hemskolan i de fall där detta bedöms som mest lämpligt för eleven.

Inför skolstart, åk 1 i grundsärskolan, ska elevens rätt att mottas i grundsärskola utredas grundligt. Eleven kan även starta sin skolgång i vanlig grundskola och överflyttas till särskoleklass senare om utredning visar att eleven har rätt till det.

För elever som ska börja i åk 1 och som kan antas vara aktuella för att mottas i grundsärskola och som har behov av att gå i särskoleklass direkt från skolstart så måste utredning och beslut om detta vara klart under våren innan skolstarten.

Information om hur detta går till kan fås av mottagandeansvarig för särskola Mathias Lind telefon 0522-69 65 87 alternativt via epost mathias.lind@uddevalla.se